Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Farmaceutski fakultet, Novi Sad daje

OBAVEŠTENJE
o organizovanju specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
u skladu sa važećim Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za sledeće programe:

 • Farmaceutska tehnologija
 • Ispitivanje i kontrola lekova
 • Klinička farmacija
 • Medicinska biohemija
 • Sanitarna hemija

Konkurs i cenovnik možete pogledati ovde.

Detaljnije informacije: Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dokumentacija kojom se kandidat (ili zdravstvena ustanova koja ga šalje na specijalizaciju) prijavljuje na konkurs Ministarstva zdravlja:

 1. odluka o odobrenju specijalizacije od strane direktora privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse, sa detalјnim obrazloženjem za svaku specijalizaciju ponaosob, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;
 2. overena fotokopija diplome o završenom fakultetu;
 3. overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu;
 4. overena fotokopija radne knjižice;
 5. fotokopija prijave/odjave (M obrazac);
 6. potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;
 7. overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena (promena prezimena).
 8. Javni poziv za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlјa na odobrene specijalizacije i uže specijalizacije Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Dokumentacija potrebna za Fakultet:

 1. prijava (dobija se na fakultetu)
 2. rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 3. uverenje o položenom stručnom ispitu (original ili overena fotokopija)
 4. diploma o završenim osnovnim studijama (original ili overena fotokopija)
 5. za kandidate koji konkurišu za upis na uže specijalizacije: potrebno je da prilože i diplomu o prethodno završenoj specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (original ili overena fotokopija)
 6. za kandidate koji su fakultet završili u inostranstvu: nostrifikovana visokoškolska isprava kojom se dokazuje završeni odgovarajući fakultet (original ili overena fotokopija)
 7. za kandidate iz Republike Srpske i Republike Crne Gore: rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije (original ili overena fotokopija)
 8. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 9. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
 10. kopija lične karte
 11. dva ŠV obrasca (dobijaju se na Studentskoj službi Fakulteta)
 12. dve fotografije dimenzije 3,5 x 4,5 cm (kolor)
 13. plavi specijalistički indeks
 14. dokaz o uplati školarine

Strani državljani uz prijavu podnose i:

 • rešenje o nostrifikaciji strane visokoškolske isprave
 • kopiju pasoša
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju

Napomena: nostrifikaciju strane visokoškolske isprave vrše akreditovani Univerziteti u Republici Srbiji. Nostrifikacija nije potrebna za kandidate iz Republike Srpske.

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije školarinu plaćaju uplatnicom na ime:

Pimalac: Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Trg mladenaca 5
Svrha: uplata za specijalističke studije
Račun: 285-2221000000133-19
Poziv na broj: JMBG

Visina troškova različita je za različite programe.
Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, prilikom treba da dostave podatke o pravnom licu (PIB, račun, adresu…), kako bi im faktura bila ispostavljena.

Specijalizacija i uža specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završavaju se po savladanim veštinama i položenim ispitima utvrđenim planom i programom specijalizacije.
Polaganjem specijalističkog ispita, student stiče stručni naziv specijaliste za odgovarajuću oblast.

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.