Osnovne strukovne studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: strukovna medicinska sestra

Tokom studija studentii se osposobljevaju za pripremu pacijenata za dijagnostičke postupke, terapijsku podelu lekova, vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu nege, pružanje informacija o prevenciji raznih oboljenja, pružanje psihološke podrške pacijentu i porodici (naročito kod teških bolesnika)…

U programu studija Zdravstvene nege dominira klinička praksa. Praktična nastava izvodi se iz oblasti opšte zdravstvene nege, hirurgije, interne medicine, neurologije, psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, hitne medicinske pomoć, patronažne nege i kućnog lečenja.

Klinička praksa izvodi se u zdravstvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. To su ujedno i najznačajnije zdravstvene ustanove u Vojvodini: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari Slankamen, Opšta bolnica „Đorđe Jovanović“, Zrenjanin, Dom zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad i druge.

Nakon završenih studija strukovne medicinske sestre imaju brojne mogućnosti za zaposlenje. Na random mestu medicinske sestre mogu raditi u klinikama i poliklinikama, specijalnim i opštim bolnicama, domovima zdravlja, savetovalištima, zavodima zdravstvene zaštite, klimatskim lečilištima, gerontološkim centrima, specijalističkim ordinacijama…

semestar predmet Status predmeta ESPB
1 Fiziologija sa osnovama anatomije obavezan 8
1 Higijena sa osnovama mikrobiologije obavezan 11
3 Osnovi zdravstvene nege obavezan 10
1 Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja obavezan 5
2 Osnovi patofiziologije obavezan 8
2 Osnovi farmakoterapije obavezan 11
3 Osnovi gerijatrije obavezan 3
2 Izborni blok 1 izborni 4
semestar predmet Status predmeta ESPB
1 Biološki materijali za laboratorijsku dijagnostiku obavezan 10
3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija obavezan 9
3 Osnovi rehabilitacije obavezan 3
3 Zdravstvena nega u psihijatriji obavezan 8
4 Osnovi interne medicine sa zdravstvenom negom internističkih pacijenata obavezan 10
4 Zdravstvena nega u neurologiji obavezan 8
2 Elektronska obrada podataka, statistika i administracija obavezan 3
4 Izborni blok 2 izborni 3
4 Izborni blok 3, 4 izborni 3
4 Izborni blok 3, 4 izborni 3
semestar predmet Status predmeta ESPB
5 Zdravstvena nega u ginekologiji i akušerstvu obavezan 11
5 Patronažna nega i kućno lečenje obavezan 6
5 Supervizija kvaliteta obavezan 6
5 Izborni blok 5, 6 izborni 3
5 Izborni blok 5, 6 izborni 3
6 Osnovi hirurgije sa zdravstvenom negom hirurških pacijenata obavezan 11
6 Zdravstvena nega i radna terapija u pedijatriji obavezan 11
6 Izborni blok 7 izborni 3
6 Izborni blok 8, 9 izborni 3
6 Izborni blok 8, 9 izborni 3
semestar predmet ESPB
1 2 Nemački jezik 1 4
2 Engleski jezik 1 4
2 4 Nemački jezik 2 3
4 Engleski jezik 2 3
3, 4 4 Komunikacija u zdravstvu 3
4 Menadžment u zdravstvu 3
4 Prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja 3
5 Organizacija zdravstvene delatnosti 3
5, 6 5 Zdravstveni sistemi u EU 3
4 Promocija zdravlja u predškolskim i školskim ustanovama 3
5 Palijativna nega 3
5 Zdravstvena nega u odeljenju intenzivne nege 3
7 6 Nemački jezik 3 3
6 Engleski jezik 3 3
8, 9 6 Zdravstvena nega onkoloskih pacijenata 3
6 Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu 3
6 Zdravstvena nega u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji 3
6 Etika i zakonodavstvo 3
Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.