Konkurs

Trenutno bez aktivnog konkursa

Formular za prijavu

Upisni rokovi

Prijemni ispit

Primeri testova

Zadaci u prilogu predstavljaju modele zadataka kakvi će biti na prijemnom ispitu i služe za vežbanje naučenog gradiva. Ovi zadaci ne predstavljaju bazu zadataka od kojih se sastavlja prijemni ispiti. Na zadnjoj stranici nalaze se rešenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnih zadataka, možete kontaktirati Fakultet posredstvom mail-a office@faculty-pharmacy.com.

 

MODELI PITANJA:

Primeri pitanja sa resenjima iz Biohemije

Primeri pitanja sa resenjima iz Opste i Neorganske hemije

Primeri pitanja sa resenjima iz Organske hemije

 

PRIJEMNI ISPIT 2017/2087:

Prijemni ispit MF MB 2017 2018 HEMIJA jul SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2017 2018 HEMIJA jun SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2017 2018 HEMIJA septembar SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2017 2018 HEMIJA oktobar SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2017 2018 HEMIJA oktobar2 SA REŠENJIMA

 

PRIJEMNI ISPIT 2016/2017:

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 septembar 2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 septembar 1 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 jul 2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 jul 1 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 jun 2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 jun I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 maj II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2016 2017 maj I SA RESENJIMA

 

PRIJEMNI ISPIT 2015/2016: 

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 predrok I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 predrok II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 jun II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 jul I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015-2016 jul II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 avgust SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 septembar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 septembar II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 oktobar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2015 2016 novembar II SA RESENJIMA

PRIJEMNI ISPIT 2014/2015:

Prijemni ispit MF MB 2014 2015 predrok II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2014 2015 jun SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2014 2015 jul SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2014 2015 avgust SA REŠENJIMA

PRIJEMNI ISPIT 2013/2014:

Prijemni ispit MF MB 2013 2014 jun SA REŠENJIMA

Prijemni ispit MF MB 2013 2014 predrok SA REŠENJIMA

Primeri testova

U prilogu se nalaze modeli testova kakvi će biti na prijemnom ispitu i služe za vežbanje naučenog gradiva. Ovi zadaci ne predstavljaju bazu zadataka od kojih se sastavlja prijemni ispit.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnih zadataka, možete kontaktirati Fakultet posredstvom mail-a office@faculty-pharmacy.com.

 

MODELI TESTOVA:

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA sa rešenjima MODEL

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 BIOLOGIJA sa rešenjima MODEL

 

PRIJEMNI ISPIT 2017/2018:

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 ZDRAVSTVENA NEGA jul SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 BIOLOGIJA jun SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 ZDRAVSTVENA NEGA jun SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 ZDRAVSTVENA NEGA septembar SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 BIOLOGIJA septembar SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 ZDRAVSTVENA NEGA oktobar2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2017 2018 ZDRAVSTVENA NEGA novembar SA REŠENJIMA

 

PRIJEMNI ISPIT 2016/2017:

Prijamni ispit ZN RT 2016 2017 ZDRAVSTVENA NEGA jul SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2016 2017 BIOLOGIJA jun 2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2016 2017 ZDRAVSTVENA NEGA jun 2 SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2016 2017 ZDRAVSTVENA NEGA jun I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2016 2017 ZDRAVSTVENA NEGA maj II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2016 2017 ZDRAVSTVENA NEGA maj I SA REŠENJIMA

 

PRIJEMNI ISPIT 2015/2016:

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA jul I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA jul II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA avgust SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA septembar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit SG PSIHOLOGIJA 2015 2016 septembar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA septembar II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA oktobar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 BIOLOGIJA oktobar I SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA oktobar II SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA novembar SA REŠENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA novembar II SA RESENJIMA

Prijemni ispit ZN RT 2015 2016 ZDRAVSTVENA NEGA decembar SA REŠENJIMA

Rang liste

Studenti koji su započeli ili završili studije na drugom srodnom akreditovanom fakultetu mogu se direktno upisati na neku od viših godina studija bez polaganja prijemnog ispita. U tom slučaju, na osnovu izrađene Analize priznatih i diferencijalnih ispita, fakultet vrši priznavanje ispita položenih na drugim akreditovanim fakultetima.

Ukoliko je student položio prijemni ispit iz iste oblasti na nekom drugom akreditovanom fakultetu (hemija, zdravstvena nega ili biologija), prijemni ispit će biti priznat i time omogućen direktan upis na naš fakultet.

Studentima koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama (bolnice, domovi zdravlja, instituti, apoteke, laboratorije) moguće je  priznavanje dela obavezne stručne prakse na osnovu radnog iskustva.

Potrebno za dobijanje preliminarne Analize priznatih i diferencijalnih ispita:

(preliminarna analiza služi za orijentaciono informisanje potencijalnog studenta; u slučaju upisa na Fakultet, potencijalni student dužan je da dostavi kompletnu originalnu dokumentaciju koja je navedena u daljem tekstu)

 1. Zahtev za prelaz i priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove (dobija se u Studentskoj službi)
 2. kopija indeksa sa svim potpisima I svim položenim ispitima ILI uverenje matičnog fakulteta o položenim ispitima
 3. kurikulumi predmeta studijskog programa matičnog fakulteta UKOLIKO nisu prezentovani na sajtu Fakulteta

Potrebna dokumenta za prijavljivanje za upis na Fakultet na neku od viših godina studija:

 1. uverenje matičnog fakulteta o položenim ispitima, original ili overena fotokopija (na uverenju mora biti za svaki predmet prikazan ukupan fond časova ili nedeljni fond časovasa sa naznakom da li je predmet jednosemestralan ili dvosemestralan),
 2. plan i program studijskog programa matičnog fakulteta,
 3. kopija indeksa matičnog fakulteta (sekcija o overama semestra i sekcija o položenim ispitima),
 4. dokaz o uplati naknade za troškove analize priznatih i diferencijalnih ispita,
 5. svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 6. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 7. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 8. dokaz o državlјanstvu (original ili overena fotokopija),
 9. dva popunjena ŠV obrasca (mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),
 10. indeks (može se dobiti na Studentskoj službi Fakulteta),
 11. dve fotografije formata 4 x 6 cm,
 12. dokaz o uplati prve rate školarine,
 13. lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu,
 14. dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničom osiguranju preko Fakulteta (formular za saglasnost može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta)

Kandidatu koji je strani državlјanin za upis na Fakultet potrebno je:

 1. stavke 5) i 6) prethodnog poglavlјa – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije,
 2. stavke 7) – 13) prethodnog poglavlјa,
 3. dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine,
 4. dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćena institucija), osim za državlјane Crne Gore i BiH (može se dobiti u organizaciji Fakulteta).
Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.