Upis na više godine studija

Potrebno za dobijanje preliminarne Analize priznatih i diferencijalnih ispita:

(preliminarna analiza služi za orijentaciono informisanje potencijalnog studenta; u slučaju upisa na Fakultet, potencijalni student dužan je da dostavi kompletnu originalnu dokumentaciju koja je navedena u daljem tekstu)

 1. kopija indeksa sa svim potpisima I svim položenim ispitima ILI uverenje matičnog fakulteta o položenim ispitima
 2. kurikulumi predmeta studijskog programa matičnog fakulteta UKOLIKO nisu prezentovani na sajtu Fakulteta

Potrebna dokumenta za prijavljivanje za upis na Fakultet na neku od viših godina studija:

 1. uverenje matičnog fakulteta o položenim ispitima, original ili overena fotokopija (na uverenju mora biti za svaki predmet prikazan ukupan fond časova ili nedeljni fond časovasa sa naznakom da li je predmet jednosemestralan ili dvosemestralan),
 2. plan i program studijskog programa matičnog fakulteta,
 3. kopija indeksa matičnog fakulteta (sekcija o overama semestra i sekcija o položenim ispitima),
 4. pisana molba (slobodna forma),
 5. dokaz o uplati naknade za troškove analize priznatih i diferencijalnih ispita,
 6. svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 7. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 8. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 9. dokaz o državlјanstvu (original ili overena fotokopija),
 10. dva popunjena ŠV obrasca (mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),
 11. indeks (može se dobiti na Studentskoj službi Fakulteta),
 12. dve fotografije formata 4 x 6 cm,
 13. dokaz o uplati prve rate školarine,
 14. lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu,
 15. dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničom osiguranju preko Fakulteta (formular za saglasnost može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta)

Kandidatu koji je strani državlјanin je za upis na Fakultet potrebno:

 1. stavke 6) i 7) prethodnog poglavlјa - nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije,
 2. stavke 8) - 14) prethodnog poglavlјa,
 3. dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine,
 4. dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćena institucija), osim za državlјane Crne Gore i BiH (može se dobiti u organizaciji Fakulteta).