Upisni rokovi

 SEPTEMBARSKI ROK 

I Prijavljivanje kandidata: 04. 9.– 15. 9. 2017..

II Prijemni ispit: 19. 9. 2017. (početak polaganja – 10h)

III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21. 9. 2017.

IV Objavljivanje konačne rang liste: 25. 9. 2017.

V Upis primljenih kandidata: 26. 9. – 29. 9. 2017.

 

Prilikom prijavljivanja, kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

1) svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),

2) diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),

3) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),

4) dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),

5) popunjeni formular za prijavu upisa na Fakultet; formular se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta ili preuzeti sa sajta Fakulteta

6) dokaz o uplati za materijalne troškove prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

 

Za upis na Fakultet potrebno je obezbediti:

1) svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),

2) diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),

3) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),

4) dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),

5) dva popunjena ŠV obrasca (mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),

6) indeks (može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta),

7) dve fotografije formata 4 x 6 cm,

8) dokaz o uplati prve rate školarine,

9) lekarsko uverenje (zvanični obrazac "Uverenje o zdravstvenom stanju").

10) dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja,

11) kopija lične karte ili pasosa

 

Stranim državljanima za upis na Fakultet potrebno je:

• stavke 1) i 2) prethodnog teksta - nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije,

• stavke 3) - 11) prethodnog teksta,

• dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata, prema redosledu na rang listi.