Toksikologija sa analitikom

Studijski program:                 Farmacija, Farmacija – medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:               integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                     Toksikologija s analitikom

Nastavnik:                              dr Petričević Saša

Status predmeta:                   obavezan

Semestar:                                četvrta godina, osmi semestar

Broj ESPB:                             2

Uslov:                                      Farmakologija

Cilј predmeta:

Upoznavanje, sticanje, shvatanje, primena, analiza i evaluacija znanja i veština iz opšte toksikologije i najznačajnijih predstavnika otrova različitih oblasti toksikologije (sudske toksikologije, profesionalne toksikologije, kliničke toksikologije, toksikologije hrane, toksikologije lekova, ekotoksikologije, analitičke toksikologije, itd.).

Ishod predmeta:

Mogućnost kvalifikovanog rada farmaceuta u oblasti: toksičnih efekata lekova i sredstava za uživanje, profesionalnih trovanja, zagađenja čovekove okoline, regulative u toksikologiji, čime farmaceut predstavlјa jednu od značajnih karika očuvanja zdravlјa opšte populacije.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Principi opšte toksikologije: definicija otrova, odnos doza-odgovor, faktori toksičnosti, kinetika otrova, dejstvo otrova na organizam, mehanizmi toksičnosti, osnovni principi terapije trovanja i antidoti, izbor i priprema materijala, metode kvalitativne i kvantitativne analize otrova u toksikološkoj praksi, tumačenje dobijenih rezultata u odnosu na našu i međunarodnu legislativu. Najznačajniji otrovi po osnovu kriterijuma sistematskog istraživanja: gasoviti, lako isparlјivi, mineralni i bilјni i sintetski otrovi; njihove hemijske osobine, izdvajanje, mehanizmi toksičnosti, metabolizam, cilјni organi toksičnosti, osnovi prve pomoći i terapije pri trovanju, antidoti, analitika, interpretacija rezultata i njihov značaj u različitim oblastima toksikologije. Osnovi ekotoksikologije i najznačajniji zagađivači atmosfere, hidrosfere i litosfere; principi procene rizika. Toksikologija lekova: lekovi najčešći uzročnici trovanja (benzodiazepini, fenotiazini, itd.). Toksikologija pesticida. Toksikologija bojnih otrova. Regulativa u oblasti toksikologije.

Praktična nastava
Praktična nastava je integralni nastavak teorijskih predavanja i koncipirana je sa cilјem da studenti ovladaju kompletnim postupkom toksikološke analize: izbor materijala za toksikološku analizu, izvođenje i značaj testova toksičnosti, izračunavanje i interpretacija toksikokinetičkih parametara, metode identifikacije i određivanja najznačajnijih ekozagađivača, lekova, otrova i njihovih metabolita u biološkom materijalu, interpretacija rezultata, osnovni principi procene rizika na zdravlјe lјudi.

Literatura:

1.Mokranjac St. M.: Toksikološka hemija.

2. Đurić B. D., Petrović J. Lj.: Zagađenje životne sredine i zdravlјe čoveka, ur. Ražnatović T. M., Beograd, 1996.

3.Jokanović M.: Toksikologija, ur.: Gavrilović M., Elit Medica, Beograd, 2001.

4. Matović V., Đukić M., Antonijević B., Vujanović D., Plamenac-Bulat Z.: Praktikum iz toksikološke hemije, ur. Matović V., Paragon, Beograd, 2005.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi:-

Predavanja: 45

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, praktičan rad u grupama, seminari, grupni projekti.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

15

   

seminarski rad

20

   

kolokvijumi/ispit

30+30