Zdravstvene specijalizacije

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Farmaceutski fakultet, Novi Sad daje

OBAVEŠTENJE
o organizovanju specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

u skladu sa važećim Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za sledeće programe:

 • Farmaceutska tehnologija
 • Ispitivanje i kontrola lekova
 • Klinička farmacija
 • Medicinska biohemija
 • Sanitarna hemija

Konkurs i cenovnik možete pogledati ovde.

Detaljnije informacije: Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dokumentacija kojom se kandidat (ili zdravstvena ustanova koja ga šalje na specijalizaciju) prijavljuje na konkurs Ministarstva zdravlja:

 • odluka o odobrenju specijalizacije od strane direktora privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse, sa detalјnim obrazloženjem za svaku specijalizaciju ponaosob, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;
 • overena fotokopija diplome o završenom fakultetu;
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu;
 • overena fotokopija radne knjižice;
 • fotokopija prijave/odjave (M obrazac);
 • potvrda da je kandidat u stalnom radnom odnosu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, izrađena na memorandumu privatne zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse;
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena (promena prezimena).

Javni poziv za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlјa na odobrene specijalizacije i uže specijalizacije Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Dokumentacija potrebna za Fakultet:

 • prijava (dobija se na fakultetu)
 • rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • uverenje o položenom stručnom ispitu (original ili overena fotokopija)
 • diploma o završenim osnovnim studijama (original ili overena fotokopija)
 • za kandidate koji konkurišu za upis na uže specijalizacije: potrebno je da prilože i diplomu o prethodno završenoj specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (original ili overena fotokopija)
 • za kandidate koji su fakultet završili u inostranstvu: nostrifikovana visokoškolska isprava kojom se dokazuje završeni odgovarajući fakultet (original ili overena fotokopija)
 • za kandidate iz Republike Srpske i Republike Crne Gore: rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije (original ili overena fotokopija)
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
 • kopija lične karte
 • dva ŠV obrasca (dobijaju se na Studentskoj službi Fakulteta)
 • dve fotografije dimenzije 3,5 x 4,5 cm (kolor)
 • plavi specijalistički indeks
 • dokaz o uplati školarine


Strani državljani uz prijavu podnose i:

 • rešenje o nostrifikaciji strane visokoškolske isprave
 • kopiju pasoša
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju

Napomena: nostrifikaciju strane visokoškolske isprave vrše akreditovani Univerziteti u Republici Srbiji. Nostrifikacija nije potrebna za kandidate iz Republike Srpske.

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije školarinu plaćaju uplatnicom na ime:

 • Pimalac: Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Trg mladenaca 5
 • Svrha: uplata za specijalističke studije
 • Račun: 285-2221000000133-19
 • Poziv na broj: JMBG

Visina troškova različita je za različite programe i navedena je u dokumentu Zdravstvene specijalizacije, na sajtu Fakulteta.
Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, prilikom treba da dostave podatke o pravnom licu (PIB, račun, adresu...), kako bi im faktura bila ispostavljena.

Specijalizacija i uža specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završavaju se po savladanim veštinama i položenim ispitima utvrđenim planom i programom specijalizacije.
Polaganjem specijalističkog ispita, student stiče stručni naziv specijaliste za odgovarajuću oblast.