Svrha studijskog programa

Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija-medicinska biohemija bazira se na Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji, stavovima i preporukama internacionalnih stručnih i akademskih udruženja iz oblasti farmacije i, pre svega, potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj nauke i prakse u oblasti medicinske biohemije.


U toku studija student se osposobljava za rad u medicinsko-biohemijskoj, toksikološkoj i sanitarnoj laboratoriji u kojoj se obavlja medicinsko-biohemijska delatnost kao i delatnost toksikološke i sanitarne hemije.

Svrha ovog studijskog programa je da student stekne znanja o: laboratorijskoj dijagnostici, koncentracijama biohemijskih konstituenata u telesnim tečnostima, fizičko-hemijskim, imunohemijskim i drugim analitičkim tehnikama za određivanje biohemijskih parametara, poremećajima metabolizma ugljenih hidrata, proteina, lipida, vode i elektrolita, laboratorijskom ispitivanju funkcije organa, biohemijskim promenama koje se javljaju u različitim bolestima, izboru odgovarajućih testova za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti, interpretaciji dobijenih rezultata, ulozi biohemijske laboratorije u dijagnostici, toksičnim supstancama (hemijska struktura otrova, toksikološki značaj, mehanizam dejstva, toksikokinetika, toksični efekti, terapija trovanja, kvalitativna i kvantitativna analiza u relevantnom materijalu, legislativa), ispitivanju kvaliteta i zdravstvene bezbednosti namirnica, pijaćih voda i predmeta opšte upotrebe; organizaciji rada u laboratoriji sanitarne hemije; analitičkim tehnikama koje se primenjuju u oblasti sanitarne hemije; tumačenju dobijenih rezultata uz korišćenje odgovarajućih pravilnika, ulozi toksikološke laboratorije u dijagnostici trovanja, optimizaciji terapije, kontroli kvaliteta životne sredine.

U toku studija od studenta se očekuje da stekne sposobnosti i veštine vezane za: laboratorijski rad, kontrolu kvaliteta koja osigurava kontinuirani proces provere i procene rezultata mernih postupaka sa ciljem da se obezbedi pouzdan nalaz i medicinski relevantna informacija, rukovanje instrumentima i opremom, zaštitu laboratorijskog osoblja i bezbedno rukovanje hemikalijama, biološkim materijalom i farmaceutskim/medicinskim otpadom, korišćenje stručne literature i interneta, prepoznavanje i rešavanje problema, samostalni i timski rad (u laboratoriji i u saradnji sa drugim zdravstvenim strukama).

Predmeti po godinama