Farmacija - medicinska biohemija

Integrisane akademske studije, traju 5 godina (10 semestara). Završetkom studija student stiče 300 ESPB i zvanje magistar farmacije – medicinske biohemije.

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa (laboratorijske vežbe, terenska nastava, dodiplomska praksa, istraživački rad). Studenti obavljaju praksu u medicinsko-biohemjskim laboratorijama, toksikološkoj laboratoriji, institutu za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica, mikrobiološkim laboratorijama... Sa različitim aspektima budućeg poziva studente upoznaju i predstavnici Komore biohemičara Srbije, zdravstvene inspekcije i drugih relevantnih ustanova...

Studenti se osposobljavaju za rad u medicinsko-biohemijskim laboratorijama, farmaceutskim kućama, institucijama javnog zdravlja, klinikama i poliklinikama, istraživačkim centrima medicinskih institucija, obrazovnim institucijama... 

Struktura studijskog programa...

Svrha studijskog programa...

Ciljevi studijskog programa...

 

I Godina · II Godina · III Godina · IV Godina · V Godina · Izborni

I Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 1 Farmaceutski engleski jezik obavezan 30 30 4
2. 1 Biologija sa humanom genetikom obavezan 30 15 3
3. 1 Anatomija obavezan 30 15 3
4. 1 Opšta hemija obavezan 90 75 9
5. 1 Organska hemija obavezan 105 60 9
6. mbpredmet 4 10 1 Medicinska etika i zakonodavstvo obavezan 15 15 2
7. 2 Statistika u farmaciji obavezan 30 30 5
8. 2 Histologija obavezan 15 15 2
9. 2 Bioorganska hemija obavezan 15 15 3
10. 2 Neorganska hemija obavezan 30 15 3
11. 1 Biofizika obavezan 15 15 2
12. 2 Fizička hemija obavezan 45 15 4
13. 2 Analitička hemija I obavezan 30 45 6
14. 2 Uvod u medicinsku biohemiju sa osnovama naučno-istraživačkog rada obavezan 15 0 2
15. 2 Medicinski engleski jezik obavezan 15 15 3
  60

Na vrh ^

II Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 3 Analitička hemija II obavezan 30 45 8
2. 3 Instrumentalna farmaceutska analiza obavezan 45 60 5
3. 3 Molekularna biologija ćelije obavezan 30 15 3
4. 3 Opšta biohemija I obavezan 30 30 5
5. 3 Imunologija obavezan 45 15 4
6. 3 Fiziologija I obavezan 45 15 4
7. 3 Farmaceutska neorganska hemija obavezan 30 15 4
8. 4 Farmaceutska organska hemija obavezan 30 15 3
9. 4 Opšta biohemija II obavezan 30 30 4
10. 4 Fiziologija II obavezan 45 15 4
11. 4 Mikrobiologija obavezan 45 30 7
12. 4 Bromatologija obavezan 30 30 4
13. 4 Endokrinologija obavezan 30 15 3
14. 4 Izborni 1 izborni 15 15 2
  60

Na vrh ^

III Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 5 Neuronauke obavezan 30 15 4
2. 5 Patofiziologija obavezan 45 30 5
3. mbpredmet 3 3 5 Medicinska biohemija I obavezan 60 60 9
4. 5 Farmakologija obavezan 45 60 4
5. mbpredmet 3 5 5 Imunohemija obavezan 30 30 4
6. 5 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
7. 5 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
8. mbpredmet 3 8 6 Medicinska biohemija II obavezan 75 75 10
9. 6 Neurofarmakologija obavezan 30 30 5
10. 6 Dijetetika obavezan 15 15 3
11. mbpredmet 3 11 6 Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I obavezan 30 30 4
12. 6 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
13. 6 Izborni 2-5 izborni 15 15 3
  60

Na vrh ^

IV Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 7 Farmakokinetika sa farmakodinamikom obavezan 30 15 3
2. mbpredmet 4 3 7 Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II obavezan 30 45 8
3. mbpredmet 4 4 7 Klinička biohemija sa molekularnom dijagnostikom I obavezan 75 75 10
4. 7 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
5. 7 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
6. 8 Toksikologija sa analitikom obavezan 45 15 2
7. mbpredmet 4 8 8 Klinička biohemija sa molekularnom dijagnostikom II obavezan 75 60 11
8. mbpredmet 4 9 8 Hematologija obavezan 30 30 5
9. 8 Organska analiza obavezan 30 30 5
10. 8 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
11. 8 Izborni 6-9 izborni 15 15 4
  60

Na vrh ^

V Godina
semestar predmet status predmeta broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1. 9 Interakcije i neželjeni efekti lekova obavezan 15 15 2
2. mbpredmet 5 2 9 Klinička enzimologija obavezan 75 30 11
3. 9 Kliničko-toksikološke analize obavezan 15 30 5
4. 9 Izborni 10 obavezan 30 30 4
5. 9 Izborni 11 izborni 30 30 4
6. 9 Izborni 12 izborni 30 30 4
7. mbpredmet 5 7 10 Studijski istraživački rad obavezan 0 0+255* 10
8. mbpredmet 5 8 10 Diplomski rad obavezan 0 0+75* 5
9. mbpredmet 5 9 10 Stručna praksa obavezan 0 0+450* 15
  60

* Student's Research Work; ** Other classes

Na vrh ^

Izborni semestar predmet broj časova predavanja broj časova vežbi ESPB
1 izborni fmb 1 9 4 Organizacija zdravstvene delatnosti 15 15 2
1 izborni fmb 1 2 4 Heterociklična fiziološki aktivna jedinjenja 15 15 2
1 4 Steroidna jedinjenja, primena i zloupotreba  15  15  2
1 4 Eksperimentalne tehnike u hemiji  15  15  2
2-5 izborni fmb 1 3 5,6 Koloidni sistemi u farmaciji 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 4 5,6 Menadžment u zdravstvu i farmaciji 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 5 5,6 Mehanizmi ćelijske komunikacije 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 6 5,6 Klinička mikrobiologija 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 7 5,6 Kontrola kvaliteta u farmaciji 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 8 5,6 Etika u predkliničkim i kliničkim istraživanjima 15 15 3
2-5 retke bolesti 5,6 Retke bolesti 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 10 5,6 Molekularna patologija 15 15 3
2-5 izborni fmb 1 10 5,6 Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja  15  15  3
2-5 izborni fmb 1 10 5,6 Odabrana poglavlja organske hemije  15  15  3
2-5 izborni fmb 1 10 5,6 Odabrana poglavlja analitičke hemije  15  15  3
6-9 izborni fmb 2 7 7,8 Ekotoksikologija 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 9 7,8 Laboratorijska statistika sa obradom podataka 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 10 7,8 Genotoksikologija 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 3 7,8 Molekularna onkologija 15 15 4
6-9 7,8 Reproduktivna endokrinologija 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 13 7,8 Bioterorizam 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 12 7,8 Farmaceutski preparati u foranzici 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 14 7,8 Klinička endokrinologija 15 15 4
6-9 izborni fmb 2 14 7,8 Fiziologija fizičkih aktivnosti  15  15  4
6-9 izborni fmb 2 14 7,8 Odabrana poglavlja imunologije  15  15  4
10-12 naucno istrazivacki rad 9 Naučno-istraživački rad 30 30 4
10-12 klinicka istrazivanja 9 Klinička istraživanja 30 30 4
10-12 izborni fmb 2 11 9 Laboratorijski menadžment i dobra laboratorijska praksa 30 30 4
10-12 9 Dijetetska hrana i dijetetski suplementi 30 30 4
10-12 9 Poslovni engleski jezik 30 30 4
10-12 izborni fmb 2 8 9 Zavisnost i zloupotreba lekova 30 30 4
10-12 izborni fmb 2 8 9 Metabolizam lekova  30  30  4

Na vrh ^

Predmeti po godinama