Stručna praksa

Naziv predmeta: Stručna praksa
Broj ESPB: 15
Broj časova vežbi: 450 (akreditaciona kategorija: ostali časovi)

 Cilј predmeta:
Tokom poslednjeg desetog semestra, nakon što je ispunio uslov za pohađanje predmeta Stručna praksa, student treba da se osposobi za samostalni profesionalni rad. U toku obavlјanja Stručne prakse, student uči da primenjuje i razvija znanja i veštine koje je stekao u toku studija, izgrađuje lični profesionalni stav, ponašanje i odgovornost prema profesiji i korisnicima usluga.

 Metode izvođenja: 
Uklјučivanje u proces rada Nastavne baze, konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavlјao za vreme stručne prakse.
 

Izbor Nastavne baze u kojoj student pohađa predmet Stručna praksa:
Ustanova u kojoj će se obavljati predmet Stručna praksa (u daljem tekstu: Nastavna baza) određuje se na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta i Nastavne baze, a nakon što Nastavnu bazu poseti nastavnik/saradnik koga je Fakultet zadužio i ovlastio za ovaj predmet.

Novu nastavnu bazu može predložiti sam student (uz uvažavanje opravdanih razloga mesta stanovanja i obavljanja Stručne prakse i sličnih opravdanih razloga), ali Fakultet zadržava pravo odluke da li će sa predloženom Nastavnom bazom sklopiti ugovor, kao i o mestu gde će se Stručna praksa odvijati u slučaju određenog studenta.
Fakultet će nastojati da usaglasi želju studenta vezanu za izbor Nastavne baze, ali student ne može zahtevati rad u određenoj Nastavnoj bazi, niti može odbiti pohađanje Stručne prakse u Nastavnoj bazi koju mu Fakultet obezbedi.

Nastavna baza mora biti sa područja Republike Srbije.

Dokumentacija za dokazivanje validnosti Nastavne baze:

 • izvod iz APR-a Nastavne baze
 • dozvola Ministarstva zdravlja za rad Nastavne baze u odgovarajućoj oblasti delovanja
 • potvrda o zaposlenju minimalno jednog farmaceuta/medicinskog biohemičara/toksikologa po studentu na stručnoj praksi, sa najmanje tri godine radnog iskustva (radni staž ne mora biti ostvaren u celosti u ovoj Nastavnoj bazi, ali mora na istoj poziciji), a koji će potpisivanjem ugovora između Fakulteta i Nastavne baze biti obavezan na mentorski rad i davanje pisane ocene o radu studenta. Potvrda o zaposlenju podrazumeva:
 • kopiju odgovarajuće diplome i
 • kopiju radne knjižice ili ugovora o dopunskom radu budućeg mentora.
 • potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta i odgovarajuće ustanove kao Nastavne baze Fakulteta (apoteke, medicinsko-biohemijske laboratorije, toksikološke laboratorije ili zdravstvene ustanove)
 • Nastavne baze privatnog sektora koje su medicinsko-biohemijske ili toksikološke laboratorije ili zdravstvene ustanove moraju dokumentovati spisak opreme koju poseduju kako bi se utvrdilo da li imaju sve potrebne segmente sa kojima student – medicinski biohemičar treba da se upozna tokom predmeta Stručna praksa
 • druge potvrde koji pristeknu iz konkretnog ugovora između Fakuleta i Nastavne baze
 • uplatu nadonade na ime manipulativnih troškova u okviru procesa kontrole dokumentovanja validnosti nove Nastavne baze i troškova posete (4.000,00 din za Nastavne baze u Vojvodini, Beogradu i okolini Beograda do 50 km, odnosno 6.000,00 din za druge Nastavne baze na teritoriji Republike Srbije).

Ukoliko Nastavna baza koju student predlaže ispunjava uslove za deo Stručne prakse (primer: Nastavna baza je javna apoteka, ali ne i bolnička apoteka; Nastavna baza je medicinsko-biohemijska laboratorija, ali ne i toksikološka laboratorija; Nastavna baza nema potrebne instrumente za navedene oblasti delovanja i sl.), student se upućuje na deo Stručne prakse u neku drugu Nastavnu bazu.

 

Potrebna dokumentacija za početak i tok Stručne prakse:
Pre početka predmeta Stručna praksa:
Fakultet dostavlja Nastavnoj bazi Uput za obavljanje predmeta Stručna praksa u kome su precizno navedeni dani i vremena (sati) kada je student na Stručnoj praksi (dokument u prilogu). Uput mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica Nastavne baze, studenta i Fakulteta pre počinjanja Stručne prakse, odnosno najkasnije na dan prvog dana Stručne prakse studenta.
U uputu mora biti navedeno:

 • ime i prezime, JMBG i broj indeksa studenta
 • broj časova na kojima student treba da bude na Stručnoj praksi u određenoj Nastavnoj bazi
 • broj sati dnevnog trajanja Stručne prakse u određenoj Nastavnoj bazi (8 sati ili 4 sata ili izuzetno 2,5 sata u slučaju da je mentor Stručne prakse u dopunskom radu u Nastavnoj bazi)
 • broj dana trajanja Stručne prakse u određenoj Nastavnoj bazi
 • mesto održavanja Stručne prakse u određenoj Nastavnoj bazi
 • ime mentora ispred Nastavne baze
 • tačan raspored dolazaka studenta na Stručnu praksu (dani, sati)
 • potrebna oprema koju student mora nositi sa sobom na Stručnu praksu

U svakoj Nastavnoj bazi u kojoj je na Stručnoj praksi, student vodi Dnevnik studenta na Stručnoj praksi (dokument u prilogu), pri čemu je Nastavna baza dužna da obezbedi, a student da pohađa sve segmente (aktivnosti) predmeta Stručna praksa koje su navedene u samom Uputu.
Izvođenje svih segmenata (aktivnosti) predmeta Stručna praksa koji su navedeni u Dnevniku studenta na Stručnoj praksi potvrđuje svojim potpisom mentor Stručne prakse zaposlen u Nastavnoj bazi, a Nastavna baza isto overava pečatom.

U uputu mora biti navedeno:

 • ime i prezime i broj indeksa studenta
 • studijski program
 • mesto Stručne prakse
 • vreme Stručne prakse
 • broj časova Stručne prakse
 • ime mentora Stručne prakse
 • datumi pohađanja Stručne prakse sa kratkim opisom centralne dnevne aktivnosti
 • ocenom mentora za svaki segmenat Stručne prakse (ocene mogu biti u intervalu 5-10, pri čemu ocena 5 znači da student nije zadovoljio neophodni minimum znanja na Stručnoj praksi, a ocene 6-10 da jeste, s tim što svaka naredna ocena podrazumeva viši nivo znanja)
 • datum potpisivanja Dnevnika studenta
 • potpis studenta i mentora

Sve prikupljene potpisane i pečatom overene upute na Stručnu praksu student dostavlja predmetnom nastavniku/saradniku ili Studentskoj službi Fakulteta, na osnovu čega predmetni nastavnik/saradnik ili Studentska služba vrše kalkulaciju osvojenih ESPB, odnosno konačne ocene predmeta.
Nakon regularne prijave ispita predmeta Stručna praksa (taksa: 1.100 din), konačna ocena predmeta upisuje se u indeks. Ispit potpisuje predmetni nastavnik predmeta Stručna praksa ili predmetni nastavnik predmeta Farmaceutska praksa (odnosno u slučaju zamene prodekan za nastavu ili dekan).

 

Kontrola kvaliteta:
Fakultet je u obavezi da izvrši određeni broj nenajavljenih poseta Nastavnoj bazi radi kontrole rada studenta, kao i osobe koja kontroliše njegov rad.
U slučaju da nastavnik/saradnik Fakulteta poseti Nastavnu bazu i ne zatekne studenta na Stručnoj praksi (pri čemu student nije poslao mail na koji je Fakultet poslao potvrdu o prijemu), časovi Stručne prakse započinju se brojati ponovo od nule, odnosno smatra se da student nije bio na Stručnoj praksi do dana posete.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100):

 • Overom Dnevnika studenta stručne prakse od strane mentora Nastavne baze potvrđuje se da je student uspešno obavio stručnu praksu. Formular Dnevnik studenta na Stručnoj praksi dat je u prilogu (u daljem tekstu: Dnevnik studenta).
 • Kao dokaz da je student uspešno završio sa praktičnim radom, Nastavna baza overava Dnevnik studenta potpisom mentora, potpisom ovlaščenog lica i pečatom Nastavne baze. U Dnevniku mentor studenta ocenjuje ocenom 5-10 na osnovu utiska rada studenta i parametara kvaliteta njegovog aktivnog učešća, kao što su stepen pokazanog interesovanja, aktivno učešće, stepen inicijative, preciznost u radu, tačnost, pedantnost, kao i demonstracije svih pokazatelja dobre apotekarske / laboratorijske prakse (način ocenjivanja studenta opisan u prethodnom tekstu).
 • Na osnovu dobijenih ocena i njihovih udela u pojedinačnim aktivnostima predmeta Stručna praksa, predmetni nastavnik/saradnik izračunavaju ocenu koju student dobija na predmetu. Dobijanjem ocene student stiče pravo za upis ocene u indeks i sticanja odgovrajućih ESPB.
 

Priznavanje predmeta Stručna praksa:
Fakultet može da prizna kao predmet Stručna praksa radni odnos studenta u apoteci ili medicinsko-biohemijskoj ili toksikološkoj laboratoriji ili zdravstvenoj ustanovi samo u slučaju da sa pomenutom ustanovom ima sklopljen sporazum ili sklopi sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u tom smislu da Nastavna baza postaje Nastavna baza Fakulteta. U ovom slučaju, Nastavna baza mora ispunjavati uslove za Izbor Nastavne baze (navedeno u prethodnom tekstu).

Nastavna baza u gore navedenom sučaju po pravilu bi trebalo da je sa teritorije Reublike Srbije, ali se iznimno može priznati i rad studenta u Nastavnoj bazi zemalja regiona bivše Jugoslavije u kojima se koristi srpski ili crnogorski jezik (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Crna Gora).

Fakultet može studentu priznati deo ili u celini predmet Stručna praksa.
Dokumentacija potrebna za priznavanje predmeta Stručna praksa (delimično ili u celosti):

 • ustanova mora imati potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom u kome se navodi kao Nastavna baza Fakulteta (prethodno opisano)
 • ustanova mora podneti zvaničan Dnevnik studenta na Stručnoj praksi u pomenutoj ustanovi sa potpisom mentora i pečatom ustanove, s tim što umesto konretnih datuma navodi vremenski period u kome je student bio u radnom odnosu, kao i aktivnosti koje je savladao u ustanovi (analogno Dnevniku Studenta na stručnoj praksi koji je prethodno opisan)
 • radni staž studenta u ustanovi mora biti unet u radnu knjižicu
 • radni staž studenta u ustanovi mora biti ostvaren u trajanju od najmanje 3 meseca

Ukoliko student ispunjava uslove za deo Stručne prakse (primer: rad u ustanovi koja je javna apoteka, ali ne i bolnička apoteka; studentu je deo predmeta Stručna praksa priznat sa prethodne visokoškolske ustanove sa koje je prešao na Fakultet...), student se upućuje na deo Stručne prakse u neku drugu Nastavnu bazu.

 

Očekivani ishodi:
U toku prakse student - medicinski biohemičar primenjuje znanja i veštine koje je stekao u toku devet semestara praktične i teorijske nastave. Student - medicinski biohemičar, takođe, stiče i razvija nova znanja i veštine čiji sadržaji obuhvataju:

 • analitički i kliničko-dijagnostički aspekt
 • aspekt medicinsko-biohemijske delatnosti u sistemu zdravstvene zaštite
 • aspekt regulative i zakonskih propisa u zdravstvu

Detaljniji prikaz:
Analitički i kliničko-dijagnostički aspekt

 • izbor i primena analitičkih metoda koje se izvode u kliničko-biohemijskim, toksikološkim i sanitarnim laboratorijama u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom i kliničkim potrebama
 • izvođenje laboratorijskih testova u cilјu dobijanja laboratorijskih rezultata koji će kliničaru pomoći u donošenju najbolјe dijagnostičke, terapijske i prognostičke odluke
 • kritički stav o laboratorijskim testovima i metodama koje se koriste u laboratorijama
 • interpretacija rezultata sa znanjem o mernom principu, fiziološkim i metodološkim varijacijama, uticaju ishrane, fizičke aktivnosti i lekova
 • aktivno angažovanje u donošenju i primeni dijagnostičkih protokola u okviru cilјane i racionalne laboratorijske dijagnostike
 • poznavanje kliničkog značaja pojedinačnih testova i primeni klinički relevantnih testova u okviru dijagnostičkih protokola, u procesu diferencijalne dijagnostike i postavlјanju radne dijagnoze
 • poznavanje uzroka varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza
 • obezbeđenje sistema kontrole kvaliteta ostvaren kroz kontinuirani proces provere i procene rezultata mernih postupaka sa cilјem da se obezbedi pouzdan nalaz i medicinski relevantna informacija
 • uloga konsultanta za laboratorijsku dijagnostiku u timu sa lekarima

Aspekt medicinsko-biohemijske delatnosti u sistemu zdravstvene zaštite

 • promocija dobre laboratorijske prakse
 • primena standarda u laboratoriji
 • izbor i primena opštih, specijalističkih i visoko diferenciranih klinički-relevantnih analiza na nivou primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite
 • indikacije i kontraindikacije za dijagnostički pristup radi sprovođenja cilјane dijagnostike i smanjenja pogrešne interpretacije rezultata
 • praćenje rezultata laboratorijskih testova radi objektivne procene učestalosti neke bolesti ili stanja, komplikacija i prognoze
 • identifikovanje problema vezanih za primenu laboratorijskih testova i izrada plana razvoja laboratorijske dijagnostike u okviru zdravstvene zaštite
 • praćenje, prijavlјivanje i izveštavanje o uticaju lekova na laboratorijske testove
 • upoznavanje sa načinom informisanja o novim laboratorijskim testovima i biohemijskoj praksi
 • praćenje primene laboratorijskih testova
 • rukovanje medicinskim otpadom i njegovo odlaganje
 • kvalitet laboratorijske usluge i zadovolјstvo korisnika (lekari, ostalo medicinsko osoblјe, pacijenti

Aspekt regulative i zakonskih propisa u zdravstvu

 • poznavanje i primena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o komorama zdravstvenih radnika, Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • poznavanje i primena podzakonskih akata koji proističu iz navedenih Zakona
 • upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kvalitet i zdravstvenu ispravnost namirnica, vode za piće, predmeta opšte upotrebe, aditiva, otrova i opojnih droga
 • primena etičkog kodeksa u praksi, etičko donošenje odluka, procena profesionalne odgovornosti

 Sadržaj stručne prakse:

Kliničko-biohemijska laboratorija

aktivnost

broj časova

broj dana*

udeo u oceni (%)

Medicinska biohemija

Upoznavanje sa radom u laboratoriji

7,5

1

1,66

Upoznavanje sa biološkim materijalom

7,5

1

1,66

Upoznavanje sa načinom rukovanja biološkim materijalom, skladištenje

7,5

1

1,66

Prijem i obrada podataka o pacijentu

15

1,5

3,33

Uzimanje uzoraka od pacijenta   

15

1,5

3,33

Upoznavanje sa preanalitičkim postulatima ispitivanja

15

1,5

3,33

Prijem i distribucija uzoraka

15

1,5

3,33

Upoznavanje i rad na centrifugi

15

1,5

3,33

Odlivanje i priprema uzoraka za analiziranje

15

1,5

3,33

Pravljenje osnovnih rastvora potrebnih za rad

7,5

1

1,66

Kontrola kvaliteta, interpretacija, validacija i izdavanje rezultata

7,5

1

1,66

Rad u laboratoriji: urin, feces, sperma

52,5

5

11,66

Rad u laboratoriji za ELISA testove

52,5

5

11,66

Rad u laboratoriji za imunometrijske analize

52,5

5

11,66

Laboratorijska hematologija i hemostaza

Rad u laboratoriji za hematologiju

52,5

5

11,66

Rad u laboratoriji za hemostazu  

52,5

5

11,66

Pravna regulativa iz oblasti medicinske biohemije

ukupno

390

39

86,66

 

Toksikološka laboratorija

aktivnost

broj časova

broj dana*

udeo u oceni (%)

uzorci i uzimanje uzoraka

15

1,5

3,33

izrada rastvora 

15

1,5

3,33

toksikološka ispitivanja  

15

1,5

3,33

dokumentacija, kontrola kvaliteta, izdavanje rezultata

15

1,5

3,33

ukupno

60

6

13,33

 

 

 

TOTAL

450

45

100,00

* broj dana kalkulisan je na 8 sati Stručne prakse dnevno i promenljiv je u slučaju manjeg dnevnog trajanja

Dnevnik studenata na Stručnoj praksi MB Kliničko biohemijska laboratorija MODEL

Dnevnik studenata na Stručnoj praksi MB Toksikološka laboratorija MODEL

Procedura pohađanja predmeta Stručna praksa