Statistika u farmaciji

Studijski program:                              Farmacija-medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                            integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                                 Statistika u farmaciji

Nastavnik:                                           dr Mutavdžić Beba

Status predmeta:                                obavezan

Semestar:                                             prva godina, drugi semestar

Broj ESPB:                                          5

Uslov:                                     

Cilј predmeta:

Cilј je da student: upozna statističku terminologiju, razume jednostavne statističke metode i interpretaciju rezultata, primeni statističke testove na primerima iz farmacije, nauči da koristi statistički paket.

Ishod predmeta:

Posle položenog ispita student će biti u stanju da: pravilno odabere uzorak i prikupi podatke, odabere odgovarajuću statističku metodu kojom će analizirati podatke, interpretira dobijene rezultate, sa lakoćom koristi MS Excel i statistički paket.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Statistička terminologija. Populacija i uzorak. Promenlјive veličine i podaci. Uređivanje podataka. Grafičko prikazivanje i tabeliranje podataka. Mere centralne tendencije. Mere odstupanja. Normalna raspodela. Standardna normalna raspodela. Izračunavanje površine ispod normalne raspodele. Testiranje hipoteze. Greške tip Ii tip II. P-vrednost. Jednostrani i dvostrani Student t-test. Test odnosa varijanse. Analiza varijanse. Analiza varijanse za jedan kriterijum klasifikacije. Linearna regresiona analiza. Regresiona jednačina. Korelaciona analiza. Koeficijent determinacije.Koeficijent korelacije. Korišćenje regresione analize za predviđanje. Neparametarske metode. Neparametarski t-test (Mann-Whitney U-test). Neparametarska korelacija. Chi-kvadrat test. Test slaganja. Test nezavisnosti. Test homogenosti. Interval pouzdanosti očekivanih vrednosti.

Praktična nastava
Primena statističkih metoda na primerima iz farmaceutske prakse korišćenjem statističkih paketa.

Literatura:

  1. Lozanov-Crvenković Z.: Statistika u farmaciji i statističke formule i tabele, udžbenik, 2. izd., Medicinski fakultet, Novi Sad, 2009.
  2. Grujić V., Jakovlјević Đ.: Primena statistike u medicinskim istraživanjima, udžbenik, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2002.
  3. Sheskin D. J.: Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures Chapman & Hall/CRC, Washington, D.C., 2000.
  4. De Muth J. E.: Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications, Chapman & Hall, Washington, DC, 2006.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, rad sa statističkim paketom, rešavanje primera iz farmaceutske prakse, e-učenje.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

 

 

vežbe

5

 

 

seminarski rad

/

 

 

kolkvijumi/ispit

30+30+30