Prelaz sa drugih fakulteta

Direktan upis na višu godinu studija bez polaganja prijemnog ispita

Studenti koji su započeli ili završili studije na drugom srodnom fakultetu ili visokoj školi mogu se direktno upisati na studije bez polaganja prijemnog ispita (u skladu sa akreditovanim upisnim kvotama Fakulteta).

U slučaju studijskog programa Zdravstvene nege, studenti koji su započeli ili završili studije na drugom fakultetu ili visokoj školi, takođe se mogu upisati na studije u cilju nastavka studija za sticanje diplome priznate u EU. Godina na koju se student upisuje zavisi od broja položenih ispita (ESPB bodova) ostvarenih na matičnom fakultetu.

Studenti srodnih smerova u odnosu na onaj koji žele upisati mogu upisati neku od viših godina studija, a godina na koju se upisuju i ispiti koji se priznaju određuju se na osnovu Analize priznatih i diferencijalnih ispita. Preliminarnu analizu besplatno možete dobiti putem mejla ukoliko Vaš upit pošaljete na office@faculty-pharmacy.com. U slučaju prelaska studenta sa našeg Fakulteta na drugi Fakultet u zemlji ili inostranstvu, naš Fakultet takođe izdaje potvrdu o položenim ispitima, u skladu sa promovisanjem mobilnosti studenata, nastavnog kadra i znanja, shodno principima Bolonjske deklaracije.

Priznavanje ispita i vežbi

Fakultet vrši priznavanje ispita položenih na drugim akreditovanim visokoškolskim ustanovama (fakultetima ili visokim školama).

U slučaju da student nije položio ispit, ali je odradio vežbe iz određenog predmeta (što se dokumentuje potpisima i pečatima u indeksu), prilikom prelaska na Fakultet postoji mogućnost priznavanja vežbi (u celosti ili delimično).

Priznavanje prijemnog sa drugog fakulteta

Ukoliko je student položio prijemni ispit iz iste oblasti na nekom drugom fakultetu (hemija, zdravstvena nega ili biologija), prijemni ispit će biti priznat i student će biti automatski upisan na Fakultet.

Priznavanje prakse za zaposlene

Studentima koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama (medicinske sestre, terapeuti), apotekama ili medicinskim laboratorijama moguće je automatsko priznavanje dela ili celokupne obavezne prakse.