Jasmina Arsić

asistent dipl. farmaceut

 • specijalista socijalne farmacije
 • specijalista farmaceutskog menadžmenta i marketinga

Email kontakt

Detalji

Milan Antonijević

dr

 • Gostujući predavač 
 • Višestruki project leader i dobitnik grantova Tempus projekata EU
 • Vanredni profesor na University of Greenwich, UK
 • Rukovodilac tima za unapređenje i obezbeđenje kvaliteta nastave na University of Greenwich, UK

Email kontakt

Detalji

Nebojša Baračkov

dr. med.

 • predavač 
 • specijalista psihijatrije
 • direktor specijalizovane psihijatrijske ordinacije “Baračkov”, Novi Sad

Detalji

Milan Basta

vanr. prof. dr

 • Research Immunologist na National Institute of Health, Marryland, USA
 • Osnivač i predsednik Bio Visions Inc., Potomac, USA
 • Objavio 5 knjiga, broj radova >55, od čega sa SCI liste 23

Email kontakt

Detalji

Zoran Budimlija

doc. dr

 • Rukovodilac Tima za identifikaciju žrtava iz Svetskog trgovinskog centra, New York, Dep. of Forensic Biology, kancelarija Gradonačelnika za Sudsku medicinu, New York, USA
 • Vanredni profesor na Dep. of Biology, Yeshiva University, New York, USA. i redovni profesor na Dep. of Chemistry and Forensic Chemistry, Dyson Coledge od Science and Art, New York, USA.
 • Medicinski istražitelj u ratnim zonama, Institut za forenzičku medicinu, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Osnivač i rukovodilac Laboratorije za DNK dijagnostiku Zavoda za Sudsku medicinu KC Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Miloš Busarčević

doc. dr

 • Postdokt. stipendija programa istraživačkih stipendija - CERES, kofinansiranog od strane Centralnoevropske inicijative i FP7 - Marija Kiri akcije
 • Usavršavanje na Functional Genomics Lab, Cluster in Biomedicine, AREA Science Park, Trieste, Italy
 • Recenzent stručnih časopisa Antimicrobial Agents and Chemotherapy i African Journal of Microbiology Research

Email kontakt

Detalji

Tamara Dapčević Hadnađev

doc. dr

 • Nastavnik FIMEK-a, Novi Sad - angažovana po ugovoru
 • odgovorno lice Odeljenja za reološke analize, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

 • koordinator kontrole aditiva, Laboratorija za tehnologiju, kvalitet i bezbedost hrane FINS, Novi Sad
 • veći broj radova, 3 sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Aleksandra Dickov

vanr. prof. dr

nophoto

 • spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije

 

Detalji

Veselin Dickov

red. prof. dr

veselin dickov2

 • spec. investicionog menadžmenta i berzanskog poslovanja

 

Detalji

Momir Dunjić

doc. dr

 • Nastavnik Medicinskog fakulteta, K. Mitrovica - angažovan po ugovoru
 • Predsednik Srpskog udruženja za Integrativnu medicinu, generalni sekretar Sekcije za Akupunkturu
 • Potpresednik internacionalnog udruženja za promociju kvantne medicine (Quantes)
 • Počasni član Koledža za akupunkturu i elektroterapiju, New York, predavač po pozivu

Email kontakt

Detalji

Radojka Delić

doc. dr

 • Direktor i stomatolog Specijalističke stomatološke ordinacije Delić, Novi Sad
 • Pionir upotrebe laserske tehnike u stomatološkoj praksi Srbije
 • Ovlašćeni demonstrator u Srbiji GC korporacije, Tokio, Japan, za oblast rekonstruktivne stomatologije

Email kontakt

Detalji

Jelena Đorđević

dr. med.

 • predavač 
 • specijalista epiedmiologije
 • predavač Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu

Detalji

Kornelija Đaković Švajcer

red. prof. dr

 • Gostujući predavač
 • Član Komisije za stavljanje u promet humanih lekova, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Redovni profesor, Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Dobitnik Nagrada za životno delo Društva lekara Vojvodine - Srpskog lekarskog društva (2011) i Univerziteta u Novom Sadu (2007)

Email kontakt

Detalji

Marija Đorđević

nast. str. jezika

 • Specijalizacija iz metodike nastave engleskog jezika: Oxford House College, London, UK
 • Scuola di Italiano per Stranieri Maria D'Enghien, Lecce, Italy
 • CELTA i Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, UK

Email kontakt

Detalji

Miodrag Gužvic

doc. dr

 • Naučni saradnik na Chair of Experimental Medicine and Therapy Research, Faculty of Medicine, University of Regensburg, Germany
 • Usavršavanje u Cancer and Stem Cell Research Center, Department of Pediatrics and Human Development, College of Human Medicine, Michigan State University, USA
 • Gostujući predavač na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Biološkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Regensburgu, Nemačka

Email kontakt

Detalji

Miroslav Hadnađev

doc. dr

 • Doktorirao na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za prehrambeno inžinjerstvo
 • Tehnološki koordinator akreditovane laboratorije FinsLab, na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije
 • Profesionalno usavršavanje Austrian Development Cooperation - Statistical Aspects of Food Safety Control Systems
 • Veći broj radova, 18 sa SCI liste

Email kontakt

Detalji

Mirka Ilić

red. prof. dr

 • Pomoćnik direktora Centra za medicinsku biohemiju i šef Odseka za hitnu i POCT lab. dijagnostiku, KCS, Beograd
 • Načelnik Centra za urgentnu lab. dijagnostiku Instituta za medicinsku biohemiju KCS, Beograd
 • Predsednik Upravnog odbora i član Komore biohemičara Srbije

Email kontakt

Detalji

Vesna Imbronjev

saradnik van r. odn. spec. struk. med. sestra

 • zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad”

Email kontakt

Detalji

Siniša Ljubić

dr. med.

 • predavač
 • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • zaposlen kao specijalista fizijatar u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Natasa Jovanović Lješković

vanr. prof. dr

 • Gostujući predavač na Department of Pharmaceutical Sciences, Utrecht University, Holandija
 • Program direktor BioConnection, Holandija
 • Član Saveta Evropske Federacije za Farmaceutske Nauke (EUFEPS)
 • Zamenik direktora u departmanu Pharmaceutics Organon (sadašnji Merkc&Co), Holandija

Email kontakt

Detalji

Aleksandra Jovanović Galović

dr

 • Gostujući predavač
 • Gostujući istraživač na Office of Chief Medical Examiner, Department of Forensic Medicine, New York University, USA
 • Gostujući istraživač na Manhattanville College, Purchase, New York, USA
 • Usavršavanje na Faculty of Medicine, Padova, Italy

Email kontakt

Detalji

Goran Kaluđerović

vanr. prof. dr

 • Šef odeljenja predkliničkih istraživanja, BioSolutions Halle GmbH, An-Insitut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany
 • Predavač na Fakultät für Chemie und Mineralogie, Universität Leipzig, Germany
 • Preko 75 radova sa SCI liste, >214 citata

Email kontakt

Detalji

Marija Kraljević Balalić

red. prof. dr

 • Gostujući predavač
 • Profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu
 • Priznanje za 50 godina rada Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
 • Mentor 46 doktorskih disertacija, 59 magistarskih teza

Email kontakt

Detalji

Nataša Lalić

red. prof. dr

 • Primarijus
 • 2001-2010: Pomoćnik direktora Instituta za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
 • 2010-2013: Savetnik direktora Instituta za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
 • Mentor u obavljanju dela specijalističkog staža iz Kliničke biohemije na Medicinskom fakultetu, Beograd

Email kontakt

Detalji

Branka Legetić

vanr. prof. dr

 • Savetnik World Health Organization, New York
 • Koordinator Ekspertske grupe za Severnu i Južnu Ameriku za populacionu prevenciju kardiovaskularnih bolesti kroz redukciju unosa soli
 • Saradnik Bio Visions, Potomac, USA
 • Predavač po pozivu na University od South Florida, USA

Email kontakt

Detalji

Đorđe Mačvanin

red. prof. dr

 • Profesor emeritus
 • Rektor Alfa univerziteta, Beograd
 • Dekan Fakulteta za menadžment u sportu, Alfa univerzitet, Beograd
 • Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Mirjana Martinov-Cvejin

red. prof. dr

 • specijalista socijalne medicine sa organiizacijom zdravstvene službe

Email kontakt

Detalji

Živorad Maličević

red. prof. dr

 • Pomoćnik načelnika VMA za školovanje i naučno-istraživački rad
 • Šef odeljenja VMA za kurseve iz domena edukacije u oblasti teorije naučno-istraživačkog rada
 • Preko 100 radova sa SCI liste; >200 citata
 • Pukovnik VJ

Email kontakt

Detalji

Milan Matavulj

red. prof. dr

 • Gostujući predavač
 • Ekspert Saveznog Ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu
 • Predsednik Nacionalnog komiteta za ispitivanje Dunavskog sliva, Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung, Wien
 • Član Nacionalnog Saveta za nauku Ministarstva za zaštitu životne sredine
 • Preko 250 citata

Email kontakt

Detalji

Jasna Mihajlović

dr

 • Gostujući predavač 
 • Primarijus
 • Upravnik Zavoda za nuklearnu medicinu Instituta za Onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
 • Vanredni profesor na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu
 • Moderator i predavac vise simpozijuma u zemlji i inostranstvu
 • Član više domaćih i medjunarodnih profesionalnih udruženja iz oblasti nuklearne medicine

Email kontakt

Detalji

Suzana Miljković

doc. dr

 • Primarius
 • Predsednik Ekspertske grupe za zaštitu od sunčevog zračenja pri Ministarstvu za očuvanje prirodnih bogatstava i zaštitu životne sredine
 • Deo radnog odnosa u kompaniji Galenika a.d., Beograd
 • Organizator i moderator brojnih simpozijuma o zaštiti od sunca za stručnu javnost

Email kontakt

Detalji

Beba Mutavdžić

doc. dr

 • Naučni saradnik na Departmanu za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Učesnik niza domaćih i međunarodnih projekata
 • Preko 71 citata

Email kontakt

Detalji

Vesna Pavlica

dr.

 • gostujući profesor 
 • rukovodilac Bolničke apoteke Klinike za tumore - Kliničko-bolničkog centra “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Hrvatska

Detalji

Radinka Pekić

dr. med.

 • predavač
 • direktor poliklinike “Pekić”, Novi Sad
 • specijalista kardiologije
 • specijalista interne medicine

Detalji

 

Saša Petričević

doc. dr

 • Rukovodilac Odeljenja za pretkliničku dokumentaciju u kompaniji Galenika a.d., Beograd
 • Konsultant za živinarstvo i parazitologiju u Naučnom insitutu za veterinarstvo, Novi Sad i Veterinarskom zavodu, Subotica
 • Autorska kolumna “Reč stručnjaka” na RTV Kruševac, Kruševac

Email kontakt

Detalji

Snežana Polovina

dr

 • Gostujući predavač 
 • Primarijus
 • Šef ambulante Multidisciplinarnog centra za gojaznost na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije u Beogradu
 • Autor je 33 i koautor u 30 stručnih radova od kojih je 9 objavljeno u celini u recenziranim časopisima
 • Član Evropskog udruženja endokrinologa (ESE) i Evropskog udruženja za proučavanje gojaznosti (EASO)

Email kontakt

Detalji

Svetlana Rajak

dr. med.

 • predavač
 • specijalista pedijatrije
 • zaposlena u Domu zdravlja “Dr Đorđe Bastić”, Srbobran

Email kontakt

Detalji

Jelena Radulović

vanr. prof. dr

 • Predavač na Northwestern University, Chicago, USA, Odeljenje za Molek. farmakologuju i psihijatriju
 • Associate Editor za časopis Journal of Neuroscience; član Edit. Board za časopise British J. of Pharmacol. i Behavioral Neuroscience
 • Preko 90 radova sa SCI liste; >1.600 citata

Email kontakt

Detalji

Miroslav Sarač

doc. dr

 • Vanr. profesor na Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, LA, USA
 • Usavršavanje na Xavier University, College of Pharmacy, New Orleans, LA, USA
 • Usavršavanje na Our Lady of the Lake College, Baton Rouge, LA, USA

Email kontakt

Detalji

Human Samii

dr. med.

 • predavač
 • specijalista medicine sporta
 • zaposlen u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, banja Vrdnik

Email kontakt

Detalji

Evgenije Segedi

mr med. sci. dr

Segedi Evgenije Photo crop

 • Specijalista opšte hirurgije
 • Zaposlen u Specijalnoj hirurškoj bolnici "Parks", Novi Sad

Email kontakt

Detalji

Dragana Sekulović

doc. dr

 • Gostujući predavač 
 • Profesor na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, Ćuprija
 • Predsednik sekcije za lekovito bilje, dijetetske proizvode i kozmetičke preparate Privredne komore Beograd
 • Predsednik izdavačkog saveta Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić"

Email kontakt

Detalji

Ljiljana Sofronić Milosavljević

dr

 • Gostujući predavač
 • Načelnik odeljenja za imunologiju i imunoparazitologiju Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) Univerziteta u Beogradu
 • Rukovodilac Nacionalne referentne laboratorije za trihinelozu
 • Dobitnik nagrade "Certificate of Appreciation, for outstanding contributions to the immunology of Trichinosis ...”, Animal Parasitology Institute, USA, 1986

Email kontakt

Detalji

Violeta Stanimirović

vanr. prof. dr

nophoto

 • specijalista kliničke farmakologije
 • specijalista balneoklimatologije
 • еkspert regulative u integrativnoj medicini
 • sudski veštak za farm. industriju
 • еkspert Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)
 • spoljni еkspert Agencije za lekove i medicinska sredstva Crne Gore(CALIMS)

 

Detalji

Žana Stanković

doc. dr

 • primarijus
 • specijalista neuropsihijatrije
 • subspec. kliničke farmakologije
 • recenzent više međunarodnih naučnih časopisa 
 • 104 članka u međunarodnim i domaćim časopisima
 • 48 citata u časopisima sa SCI liste
 • nagrada Američkog biografskog instituta
 • šef Kabineta za konsultativnu-lijazon psihijatriju Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije

Email kontakt

Detalji

Slaviša Stanišić

red. prof. dr

 • Nastavnik Medicinskog fakulteta, K. Mitrovica - angažovan po ugovoru
 • Šef Katedre za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u K. Mitrovici
 • Direktor Centra za kontinuiranu med. edukaciju u K. Mitrovici
 • Moderator i predavač više simpozijuma iz ginekologije, akušerstva i akupunkture
 • Organizator XV i XVI Internac. simpozijuma o fertilitetu i sterilitetu, 2002 i 2004 god. u Beogradu

Email kontakt

Detalji

Dragan Soleša

red. prof. dr

dragan-dj-solesa

 • Nastavnik FIMEK-a, Novi Sad - angažovan po ugovoru.
 • Rukovodio projektom:  Istraživanje didaktičkih aspekata međunarodnim vezama, projekat bilateralne međunarodne saradnje između R. Slovenije, R. Srbije i R. Crne Gore.
 • Učestvovao u projektu Ministarstva za nauku R. Srbije: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji.

Email kontakt

Detalji

Snežana Stević

vanr. prof. dr

 • Nastavnik Medicinskog fakulteta, K. Mitrovica - angažovana po ugovoru
 • Ekspert za registraciju lekova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore
 • Član više nacionalnih projekata

Email kontakt

Detalji

Srđan Stojanović

vanr. prof. dr

 • Projekti sinteze fiziološki akt. jedinjenja
 • Business Development & Training Manager za jugoistočnu Evropu, Avon Cosmetics
 • Direktor i predavač u Eduka Centru, Novi Sad i predavač u specijalnim odeljenjima Gimnazije J. J. Zmaj, Novi Sad
 • Usavršavanje: Kepner-Traeaguer (Stocholm, Sweden), TMI (London, UK)

Email kontakt

Detalji

Zorica Šumarac

prim. dr sc.

 • Gostujući predavač 
 • Predsednik Društva medicinskih biohemičara Srbije
 • Predsednik Skupštine Komore biohemičara Srbije
 • Zamenik direktora Centra za medicinsku biohemiju, KCS
 • Načelnik Odeljenja u Službi za polikliničku laboratorijsku dijagnostiku,Centar za med. biohem. KCS
 • Predsednik Komiteta za standardizaciju DMBS 
 • Član EFLM Working group: Preanalytical Phase, IFCC Working group: Laboratory Errors and Patient Safety
 • Član Regional Gaucher Advisory Board for Southeast Europe

Email kontakt

Detalji

Vesna Todorović

doc. dr

 • Istraživač i predavač na New York University Langone Medical Center, Dep. of Cell Biology, NY, USA
 • Recenzent naučnih časopisa Nature Genetics, J. of Cell Biol., J. of Biol. Chem., Mol. and Cell. Biol., J. of Interferon & Cytokine
 • Nagrada za predavačko umeće, Brain Gain Program Plus, WUS Austria

Email kontakt

Detalji

Milan Ubavić

doc. dr

 • Direktor Zdravstvene ustanove Medlab, Novi Sad
 • Specijalista patološke fiziologije
 • Naučno-istraživački rad iz oblasti nuklearne medicine urotrakta

Email kontakt

Detalji

Dragoslav Vidović

doc. dr

 • Diplomirao na Simon Fraser University, Canada
 • Predavač i istraživač na Nanyang Technological University, Singapure u oblasti Forenzičke hemije
 • Usavršavanje na Oxford University, Oxford, UK

Email kontakt

Detalji

Novica Vlasaćević

dr. med.

 • predavač
 • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • zaposlen u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Termal”, banja Vrdnik

Detalji

 

Voja Vuković

dr. med.

 • predavač
 • specijalista akušerstva i ginekologije
 • zaposlen u Domu zdravlja “Dr Đorđe Bastić”, Srbobran

Detalji

Mire Zloh

doc. dr

 • Direktor Centra za strukturnu hemiju, The School of Pharmacy, University of London
 • Predavač na The School of Pharmacy, University of London
 • Preko 650 citata

Email kontakt

Detalji

Dragoslava Živadinović

vanr. prof. dr

 • Predavač na University of Texas Medical Branch, BMB Department, Galveston, Texas, USA
 • Usavršavanje na National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, Maryland, USA
 • Preko 30 radova sa SCI liste; > 210 citata

Email kontakt

Detalji

Smiljanić Nina

Predavač

nophoto

Menković Nebojša

Predavač

nophoto

Marošan Gordana

Predavač

nophoto

Kovačev Jelena

Predavač

nophoto

Đekić Siniša

Predavač

nophoto