Koncept nastave

Plan i program integrisanih akademskih studija Farmacija i Farmacija - medicinska biohemija projektuju petogodišnje studije koje vode zvanju:

  • magistar farmacije, mag. farm.
  • magistar farmacije - medicinski biohemičar, mag. farm. - med.biohem.

Plan i program su rađeni po ugledu na analogne programe najpoznatijih evropskih univerziteta dugih tradicija i modernih shvatanja. Ova činjenica pruža izuzetnu bliskost diplome Fakulteta sa diplomama inostranih Univerziteta.

Apsolutni prioritet i akcenat u planu i programu Fakulteta dat je pripremi budućih farmaceuta ili medicinskih bihemičara realnim situacijama u kojima će se naći po završetku studija. Nakon konciznog teorijskog uvoda, obuka studenata sprovodi se sistemskom obradom i analizom zadataka, kroz praktičnu nastavu, veliki broj planiranih poseta terenu (apotekama, medicinskim i naučnim organizacijama, privredi...) i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova - naš je cilj da studenti na Fakultetu zaista nauče i “dodirnu” sve ono sa čime će se baviti po završetku studija. Polaganje kolokvijuma i ispita svodi se tako na sigurnu reprodukciju onoga što je objašnjeno, demonstrirano i na praksi vežbano.

Visokim standardima nastavnog procesa edukaciju studenata vrši se na takvom nivou da će studenti Fakulteta biti poznavaoci modernih tehnika, te kao takvi biti u rangu jakih nacionalnih ili regionalnih visokoškolskih institucija. Kriterijumi rada nastoje se zato standardizovati zahtevima srodnih nacionalnih i evropskih fakulteta, u skladu sa zahtevima EU i Bonjske dekleracije.

 

Studijski program: Farmacija

(izvod iz akreditacionog materijala, Standard 5)

Integrisane akademske studije Farmacija za sticanje akademskog naziva Magistar farmacije traju 5 godina i izvode se u 10 semestara. Prema kurikulumu u studijskom programu integrisanih akademskih studija Farmacije predviđen je broj od 50 obaveznih i 12 izbornih predmeta, kao i stručna (diplomska) praksa i diplomski rad. Ukupan broj časova u kurikulumu studijskog programa iznosi 4.500, od čega je 3.750 časova aktivne nastave, i to 2055 časova teorijske i 1695 časova praktične nastave. Ukupno 750 časova je predviđeno za studijski istraživački rad (225 časova), diplomski rad (75 časova) i stručnu praksu (450 časova). Ukupan broj ESPB bodova za ovaj studijski program iznosi 300 ESPB (60 ESPB po godini studija), pri čemu u taj broj ulazi i broj ESPB za studijski istraživački rad (10 ESPB), diplomski rad (5 ESPB) i stručnu (dodiplomsku) praksu (15 ESPB).

U strukturi kurikuluma zstupljeni su opšteobrazovni predmeti, predmeti iz oblasti bazičnih prirodnih nauka, predmeti iz oblasti medicinskih nauka, farmaceutski stručni predmeti i predmeti iz oblasti farmaceutskog menadžmenta i zdravstvenog zakonodavstva.

U kurikulumu je predviđeno 12 izbornih predmeta iz 12 izbornih blokova sa ukupno 24 predmeta. Prvi izborni blok je u četvrtom semestru, u petom, šestom, sedmom i osmom semestru su predviđena po 2 izborna bloka, a u devetom semestru tri izborna bloka. Ponuđeni izborni predmeti prate po sadržaju i težini obavezne predmete.

Za izborne predmete, uključujući i diplomski rad, predviđeno je ukupno 52 ESPB (17,3%) uz opterećenje od ukupno 555 časova aktivne nastave (300 časova predavanja i 255 časova vežbi), 225 časova za studijski istraživački rad i 75 časova za diplomski rad.

Udeo izborne nastave u skladu je sa preovlađujućom praksom u velikom broju evropskih visokoškolskih ustanova u kojima se školuju farmaceuti, što je dokumentovano u Standardu 6 navedenim primerima za međunarodnu usaglašenost studijskog programa.

 

Studijski program: Farmacija – medicinska biohemija

(izvod iz akreditacionog materijala, Standard 5)

Integrisane akademske studije Farmacija-medicinska biohemija za sticanje akademskog naziva Magistar farmacije - medicinski biohemičar traju 5 godina i izvode se u 10 semestara. Prema kurikulumu u studijskom programu integrisanih akademskih studija Farmacija-medicinska biohemija predviđen je broj od 47 obaveznih i 12 izbornih predmeta koji uključuje i dodiplomsku praksu i diplomski rad. Ukupan broj časova u kurikulumu studijskog programa iznosi 4440, od čega je 3690 časova aktivne nastave, i to 2010 časova teorijske i 1680 časova praktične nastave. Ukupno 750 časova je predviđeno za izradu studijskog istraživačkog rada (225 časova), diplomskog rada (75 časova) i stručnu (dodiplomsku) praksu (450 časova). Ukupan broj ESPB bodova za ovaj studijski program iznosi 300 ESPB (60 ESPB po godini studija), pri čemu u taj broj ulazi i broj ESPB za izradu studijskog istraživačkog rada (10 ESPB), diplomskog rada (5 ESPB) i stručnu (dodiplomsku) praksu (15 ESPB).

U strukturi kurikuluma zastupljeni su opšteobrazovni predmeti, predmeti iz oblasti bazičnih prirodnih nauka, predmeti iz oblasti medicinskih nauka, farmaceutski stručni predmeti i predmeti iz oblasti farmaceutskog menadžmenta i zdravstvenog zakonodavstva.

U kurikulumu je predviđeno 12 izbornih predmeta iz 12 izbornih blokova sa ukupno 24 predmeta. Prvi izborni blok je u četvrtom semestru, u petom, šestom, sedmom i osmom semestru su predviđena po 2 izborna bloka, a u devetom semestru tri izborna bloka. Ponuđeni izborni predmeti su prate po sadržaju i težini obavezne predmete.
Za izborne predmete, uključujući i diplomski rad, predviđeno je ukupno 47 ESPB (15,7%) uz opterećenje od ukupno 39 časova aktivne nastave (21 čas predavanja i 18 časova vežbi), 225 časova za studijski istraživački rad i 75 časova za izradu diplomskog rada.

Udeo izborne nastave u skladu je sa preovlađujućom praksom u velikom broju evropskih visokoškolskih ustanova u kojima se školuju farmaceuti, što je dokumentovano u Standardu 6 navedenim primerima za međunarodnu usaglašenost studijskog programa.