Neuronauke

Studijski programi:                Farmacija, Farmacija-medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                     Neuronauke

Nastavnik:                              dr Maličević Živorad

Status predmeta:                    obavezan

Semestar:                                treća godina, peti semestar

Broj ESPB:                             4

Uslov:                                      Fiziologija II

Cilј predmeta:

Sticanje znanja iz bazične neuronauke, molekularne neuorfarmakologije i kliničke neurofarmakologije, kako bi se se razumelo delovanja lekova na funkcije nervnog sistema, doziranje lekova koji se koriste u lečenju bolesti nervnog sistema i krtička evaluacija efekata i neželјenih dejstava lekova koji se koriste u lečenju bolesti nervnog sistema.

Ishod predmeta:

Studenti će pored upoznavanje osnova neuronauke, takaođe steći znanja koja će im omogućiti razumevanje: mehanizama želјenih i neželјenih dejstava lekova koji se koriste u lečenju bolesti nervnog sistema i kritičnu evaluaciju kliničkih testova i nenaučnih publikacija koje opisuju aktuelna istraživanja u obasti neurofarmakologije.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Osnovni principi neuronauke i bazična neuroanatomija. Ćelije nervnog sistema. Krvno-moždana barijera. Osnovne osobine neurona: električka svojstva, akcioni potenicijal i sinaptička transmisija. Osnovne kategorije neurotransmitera: glutamatska kiselina, GABA, glicin, dopamine, norepinefrin, serotonin, acetilholin; neuropeptidi i ostali modulatori. Farmkološke manipulacija transmitera, neuropeptida i ostalih modulatora sinaptičke transmisije. Lekovi i bolesti nervnog sistema: bol (akutni, hronični), epilepsija, anksioznost, šizofrenija, bolesti zavisnosti. Kompjuterska neurofarmakologija i otkrivanje i pronalaženje novih lekova.

Praktična nastava
Kompjuterska simulacija osnovnih osobina neurona in neurotransmisije. Kritička evaluacija naučnih radova i kliničkih testova: neurofarmakološki slučajevi: problem based learning uz korišćenje metode team-based learning.

Literatura:

1.  Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M.: Principles of Neural Science, McGraw-Hill Medical, 2000.

2. Nestler E., Hyman S., Malenka R.: Molecular Basis of Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience, McGraw-Hill Professional, 2008.

3.  Cooper J.R., Bloom F.E., Roth R.H.: The Biochemical Basis of Neuropharmacology, Oxford University Press, New York, 1996.

4.  Rušić Stojilјković: Osnovni principi molekularne neurobiologije, udžbenik, Biološki fakultet, Beograd, 1998.

5.  Stevanović: Fiziologija nervnog sistema, udžbenik, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2004.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

 

Predavanja: 30

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

interaktivna nastava, laboratorijske vežbe, rad u grupama.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

   

aktivnost

2

   

vežbe

15

   

seminarski rad

10

   

kolokvijumi/ispit

35+35