Neorganska hemija

Studijski programi:              Farmacija, Farmacijamedicinskbiohemija

Vrsta i nivo studija:              integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                   Neorganska hemija

Nastavnik:                             dr Knežević Nikola

Status predmeta:                  obavezan

Semestar:                              prva godina, drugi semestar

Broj ESPB:                           3

Uslov:                                    Opšta hemija

Cilј predmeta:

Sticanje osnovnih znanja iz neorganske hemije koja su potrebna za savladavanje programa primenjenih hemijskih disciplina kao što su farmaceutska hemija, analitika lekova, bromatologija i toksikologija.

Ishod predmeta:

Student je osposoblјen da primeni stečena znanja za procenu hemijskih osobina neorganskih supstanci, predvidi i analizira tok hemijskih reakcija u kojima učestvuju neorganska jedinjenja, primeni stečena znanja za studije farmacije na višim godinama.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Rasprostranjenost hemijskih elemenata u prirodi. Sistematsko proučavanje elemenata glavnih grupa i podgrupa periodnog sistema elemenata i njihovih jedinjenja.Položaj i karakteristike elemenata u periodnom sistemu. Vodonik. Plemeniti gasovi. Nemetali, jedinjenja nemetala sa vodonikom i kiseonikom. Oksikiseline. Metali. Binarna jedinjenja. Kiselo-bazne osobine i rastvorlјivost oksida i hidroksida. Soli i kompleksna jedinjenja.

Praktična nastava
Ispitivanje reaktivnosti elemenata i neorganskih jedinjenja od značaja za farmaciju.

Literatura:

  1. Bresjanac M., Neorganska hemija, udžbenik za studente farmacije, Grafopan, Beograd, 2001.
  2. Filipović I., Lipanović S., Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  3. Poleti D.: Opšta hemija, II deo - Hemija elemenata, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2000.
  4. Arsenijević S. R.: Hemija opšta i neorganska, udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, 1994.
  5. LeovacV. M., Češlјević V. I., Sovilј S.: Praktikum neorganske hemije, Ideo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2006.
  6. Šuranji T., Jovanović Lj., Zbirka zadataka, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1995.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 30

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, praktična nastava, vođenje diskusije, rešavanje problema.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

 

 

vežbe

25

 

 

seminarski rad

/

 

 

kolokvijumi/ispit

35+35