Medicinski engleski jezik

Studijski program:                            Farmacija-medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                          integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                               Medicinski engleski jezik

Nastavnik:                                          Đorđević Marija

Status predmeta:                               obavezan

Semestar:                                            prva godina, drugi semestar

Broj ESPB:                                         3

Uslov:                                                  Farmaceutski engleski jezik

Cilј predmeta:

Cilј predmeta je upoznavanje sa stručnom terminologijom iz oblasti medicine, biohemije i laboratorijske dijagnostike, utvrđivanje osnovnih fraza i obrazaca poslovne komunikacije u pomenutim oblastima i proširivanje znanja osnovnih gramatičkih kategorija.

Ishod predmeta:

Student će nakon položenog ispita biti osposoblјen da: aktivno primeni stručnu osnovnu stručnu terminologiju engleskog jezika iz oblasti medicine, biohemije i laboratorijske dijagnostike, razume stručnu literaturuiz pojedinih oblasti struke, koristi internet.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Osnovna stručna terminologija vezana za: komunikaciju sapacijentom; zdravlјe, biohemijske analize, rad u biohemijskoj laboratoriji, parametri koji se određuju u biohemijskoj dijagnostici, simptomi bolesti, bolesti; merne jedinice, laboratorijsko posuđe, laboratorijsku opremu, laboratorijske hemikalije; Osnovna obrada gramatičkih celina.

Praktična nastava
Vežbe verbalne komunikacije. Leksičke vežbe upotrebe stručne terminologije. Definisanje i reformulacija. Uvežbavanje gramatičkih kategorija neophodnih za obradu stručnog teksta.

Literatura:

  1. PohA, Test your professionaenglish – Medical, Pearson Education Limiteiassociation with PenguiBooks2007.
  2. Mićić S.: Nazivi bolesti i poremećaja u engleskom jeziku, Beogradska knjiga, Beograd 2004.
  3. Arneri-Georgijev J.: More Medical Words You Need, Savremena administracija, Beograd, 2002.  
  4. Horvatović R., Pejić Z.: Engleski jezik za medicinare, stomatologe, veterinare, farmaceute i defektologe, Naučna knjiga, Beograd, 1990. 
  5. Daintith J.: The Facts on File Dictionary of Organic Chemistry, Market House Books Ltd, Aylesbury, 2004. 
  6. Bujas Z.: Englesko-hrvatsko-engleski rečnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 15

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

interaktivna predavanja, grupne vežbe komunikacije, audio-vežbe, video-projekcije, analiza stručnih medicinskih časopisa na engleskom jeziku, rad sa stručnim engleskim tekstovima na internetu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

 

 

vežbe + praktični test (prevođenje sa engleskog na srpski jezik)

25

 

 

test 1 (vokabular)

70