Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I

Studijski program:                 Farmacija - medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:               integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                    Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I

Nastavnik:                             dr Dapčević-Hadnađev Tamara, dr Hadnađev Miroslav, dr Zloh Mire

Status predmeta:                   obavezan

Semestar:                               treća godina, šesti semestar

Broj ESPB:                            4

Uslov:                                    

Cilј predmeta:

Cilј predmeta je: upoznavanje sa pojmovima kvaliteta i zdravstvene bezbednosti namirnica, upoznavanje sa aditivima, aromama i enzimskim preparatima, upoznavanje sa karakteristikama vode za piće, upoznavanje ispitivanja predmeta opšte upotrebe.

Ishod predmeta:

Student je nakon položenog kursa osposoblјen da: pruži informacije o značaju kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica, pruži informacije o aditivima, kao i osnove regulative iz ove oblasti, da izvede samostalno osnovne hemijske analize iz oblasti aditiva, vode za piće i predmeta opšte upotrebe.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Upoznavanje sa pojmom kvaliteta i zdravstvene bezbednosti namirnica i zakonskom regulativom (u svetu i kod nas). Značaj kontrole namirnica. Upoznavanje sa osnovnim grupama aditiva, njihovim obeležavanjem i zahtevima u pogledu kvaliteta. Praćenje unosa aditiva u EU. Upoznavanje sa značajem zdravstveno bezbedne vode za piće. Predmeti opšte upotrebe.

Praktična nastava
Metode koje se koriste za procenu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica, vode za piće i predmeta opšte upotrebe. Utvrđivanje kvaliteta i stepena čistoće prehrambenih aditiva. Određivanje prisustva i/ili sadržaja pojedinih aditiva u namirnicama (boje, konzervansi, zaslađivači, emulgujuće soli). Izračunavanje unosa pojedinih aditiva.  Provera usklađenosti dobijenih rezultata sa zahtevima datim u važećoj regulativi. Provera ispravnosti deklaracija.

Literatura:

1. Mirić M., Šobajić S.: Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica, Beograd, 2002.

2. Trajković J., Mirić M., Baras J., Šiler S.: Analiza životnih namirnica, TMF, Beograd, 1983.

3. AOAC metode, izdanje 2005.

4. Grujić, R., Radovanović, R. (2007). Kvalitet i analiza namirnica, Knjiga prva: upravlјanje kvalitetom i bezbednošću u proizvodnji hrane, Banja Luka

5. Grujić, R., Marjanović, N., Popov-Ralјić, J. (2007). Kvalitet i analiza namirnica, Knjiga druga: metodi analize namirnica, Banja Luka

6. Zakoni, Pravilnici, Standardi iz oblasti hrane

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, vežbe, diskusije, e-učenje.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

35

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

30+30