Klinička enzimologija

Studijski program:                  Farmacija - medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                      Klinička enzimologija

Nastavnik:                                dr Lalić Nataša

Status predmeta:                     obavezan

Semestar:                                 peta godina, deveti semestar

Broj ESPB:                              11

Uslov:                                     

Cilј predmeta:

Razumevanje enzimskih procesa kroz upoznavanje strukture, fizičko-hemijskih i katalitičkih osobina enzima, kao i upoznavanje sa filogenetskim i ontogenetskim razvojem tkivnih enzima, topologijom i morfometrijom enzima, poznavanje fiziološke klasifikacije, poznavanje mehanizama izlaska i ekstracelularne raspodele, razumevanje odabira i utvrđivanja enzimskog profila organa i serumskog enzimskog profila, poznavanje značaja enzimskog profila za dijagnostikovanje obolјenja organa, poznavanje genetskog polimorfizma i urođenih metaboličkih grešaka, poznavanje principa i metoda enzimske analize i praktična primena.

Ishod predmeta:

Nakon savladanog kursa student treba da bude osposoblјena da: poznaje strukturu, fizičke i hemijske osobine enzima, poznaje katalitičke osobine enzima i mehanizme delovanja, načine određivanja enzimske aktivnosti, uslove određivanja kao i da postavlјa i primenjuje sve vrste postupaka, poznaje načine raspodele i eliminacije enzima, procenjuje način odabira enzima za utvrđivanje enzimskog profila organa, zna koji su enzimi najspecifičniji i zašto i poznaje enzimske profile kod različitih obolјenja.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Uvod u enzimologiju. Struktura, fizičke i hemijske osobine enzima. Katalitičke osobine enzima. Koenzimi i prostetičke grupe. Klasifikacija i nomenklatura enzima. Određivanje katalitičke aktivnosti enzima. Enzimska analiza. Enzimsko imunoodređivanje. Biološki materijal za enzimsku analizu. Reagensi za enzimsku analizu. Izbor referentne veličine za izražavanje aktivnosti enzima u biološkim materijalima. Dijagnostička enzimologija: genetski polimorfizam i izoenzimi, filogenteski i ontogenetski razvoj tkivnih enzima, topologija i morfometrija enzima, fiziološka klasifikacija ćelijskih enzima, izlazak i ekstracelularna raspodela enzima. Enzimi kod srčanih obolјenja, obolјenja jetre, pankreasa i gastrointestinalnog trakta, bubrežnih obolјenja i obolјenja skeletnih mišića. Značaj određivanja enzima u trudnoći. Cerebrogeni enzimi. Enzimi kod povreda i postoperativnih stanja. Enzimi kod obolјenja kostiju. Enzimi kao tumorski markeri. Genetski polimorfizam i urođene metaboličke greške.

Praktična nastava
Upoznavanje sa principima kinetike entimski katalizovanih reakcija. Određivanje Michaelis-Menten-ove konstante. Prepoznavanje značajnosti reakcije nultog reda. Optimizacija uslova za određivanje enzimske aktivnosti. Prepoznavanje vrste inhibicije. Primeri enzimske analize: određivanje aktivnosti enzima, koncentracije supstrata pomoću enzima, enzimsko imunoodređivanje (odabrani primeri). Primena Warburgovog optičkog testa: primeri jednostepe i višestepenih enzimskih reakcija. Analiza uslova IFCC optimizovane metode. Analiza uslova određivanja na automatskom analizatoru. Određivanje aktivnosti laktat dehidrogenaze. Određivanje aktivnosti transaminaza. Određivanje aktivnosti gama-glutamiltransferaze. Analiza izoenzima: elektroforetski, toplotnom inaktivacijom, imuno-inhibicijom: primer izoenzima alkalne fosfataze. Određivanje katalitičke aktivnosti i masene koncentracije kreatin kinaze. Određivanje amilaze. Određivanje pankreasne amilaze. Određivanje lipaze. Određivanje acilholin-acilhidrolaze (sCHE). Određivanje kisele i prostatične fosfataze. Određivanje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze. Primena hemolizata humanih eritrocita za analizu. Analiza enzima u drugim telesnim tečnostima (urin, likvor). Kompjuterske simulacije. Deo vežbi vrši se i biohemijskoj laboratoriji.

Literatura:

1. Majkić-Singh N.: Klinička enzimologija, udžbenik, DMBJ, Beograd, 1993.

2. Friedman Theodore C.: Methods in Enzymology, Gene Transfer Vectors for Clinical Application, Academic Press, Waltham, Massachusetts, 2012.

3. Majkić-Singh N.: Medicinska biohemija, udžbenik, DMB SCG, Beograd, 2006.

4. Moss W. D., Rosalki S. B.: Enzyme Test in Diagnosis, Exersices, Arnold, London, 1996.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 75

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, vežbe, diskusije, e-učenje, kompjuterske simulacije. Deo vežbi vrši se u biohemijskoj laboratoriji.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

48

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

24+23