Imunologija

Studijski program:                 Farmacija, Farmacija-medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                     Imunologija

Nastavnik:                               dr Basta Milan

Status predmeta:                     obavezan

Semestar:                                druga godina, treći semestar

Broj ESPB:                              4

Uslov:                        

Cilј predmeta:

Upoznavanje studenata farmacije sa:karakteristikama urođenog i stečenog imuniteta i njihovim efektorskim mehanizmima u odbrani od antigena porekla infektivnih mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita i glјivica); patogenetskim mehanizmima i terapijom bolesti nastalih usled poremećaja funkcije imunskog sistema (reakcije preosetlјivosti, autoimunske bolesti, imunodeficijencije); imunskim odgovorom na antigene neinfektivnog porekla (tumorski antigeni i antigeni transplantata) kao i principima imunoterapije tumora i imunoterapijskim strategijama za sprečavanje odbacivanja transplantata; principima i primenom imunoloških testova zasnovanih na reakciji antigen-antitelo.

Ishod predmeta:

Posle položenog ispita student ćeznati efektorske mehanizme urođenog i stečenog imuniteta u odbrani od infektivnih agenasa, znati patogenezu, najbitnije kliničke manifestacije i terapiju bolesti nastalih usled poremećaja funkcije imunskog sistema, poznavati imunski odgovor na tumore i transplantirano tkivo, kao i principe imunoterapije tumora i transplantacione reakcije, ovladati principima imunoloških testova za kvalitativno i/ili kvantitativno određivanje antigena i antitela

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:
Urođeni imunitet. Preuzimanje, prerada i prezentacija antigena. Receptori za antigen na limfocitima. Razvoj imunskog repertoara. Ćelijski posredovan imunski odgovor. Efektorski mehanizmi T-ćelijski posredovanog imunskog odgovora. Humoralni imunski odgovor. Efektorski mehanizmi humoralnog imunskog odgovora. Imunološka tolerancija: značaj i mehanizmi. Autoimunitet. Imunski odgovor na neinfektivne antigene (tumori i transplantati). Bolesti preosetlјivosti. Urođene i stečene imunodeficijencije (AIDS).

Praktična nastava
Antigen, imunogen, hapten, imunizacija, dobijanje poliklonskih i monoklonskih antitela. Reakcije precipitacije. Reakcije aglutinacije. Test fiksacije komplementa i određivanje ukupne hemolitičke aktivnosti komplementa (CH 50 test). Testovi sa radioaktivnim obeleživačima: RIA, RIST, RAST. Testovi sa enzimskim obeleživačem: ELISA, ELISA spot. Fluorohromi kao obeleživači, imunofluorescencija i protočna citofluorimetrija. Imunohistohemija. Metode selektivnog izdvajanja ćelija. Metode procene humoralnog i ćelijskog imuniteta in vitro i in vivo. Testovi koji se rade pre transplantacije. Detekcija imunskih kompleksa u tkivima i biološkim tečnostima. Tehnike molekularne biologije u imunologiji.

Literatura:

1. Abbas A.K., Lichtman A.H.: Osnovna imunologija - funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema, Data status, drugo obnovlјeno izdanje, 2006-2007.

2. Arsenović-Ranin N., Stojić-Vukanić Z., Bufan B. Priručnik za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije, Farmaceutski fakultet, 2007.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi:-

Predavanja: 45

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave: predavanja, praktična nastava

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

15

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

40+40