Histologija

Studijski program:                            Farmacija, Farmacija-medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                           integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                                Histologija

Nastavnik:                                          dr Mačvanin Đorđe

Status predmeta:                               obavezan

Semestar:                                           prva godina, drugi semestar

Broj ESPB:                                         2

Uslov:                                  

Cilј predmeta:

Savladavanje mikroskopiranja i upoznavanje osnovnih karakteristika normalne građe ćelija tkiva i organa, što čini morfološku osnovu neophodnu za razumevanje svih vitalnih procesa u organizmu, sa posebnim osvrtom na poznavanje ćelijskih tipova koji su cilјna mesta delovanja farmakoloških supstanci (mišićne ćelije, nervne ćelije, ivične ćelije), metaboličkih produkata ćelija koji se koriste kao aktivne farmakološke supstance (hormoni, neurotransmiteri) i ćelija putem kojih se apsorbuju, sekretuju ili razgrađuju lekovi (enterociti, nefrociti, hepatociti).

Ishod predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim mikromorfološkim i funkcionalnim karakteristikama normalne građe ćelija, tkiva i organa.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Osnovne mikroskopske metode. Opšte karakteristike strukturne organizacije ćelije. Opšte karakteristike i podele tkiva. Epitelno, vezivno, mišićno i nervno tkivo. Hematopoezni organi i krv. Limfopoezni (limfatični) organi. Kardiovaskularni sistem. Respiratorni sistem. Digestivni sistem. Urinarni sistem. Muški i ženski reproduktivni sistem. Nervni sistem. Endokrini sistem. Koža i čulni organi.

Praktična nastava
Oblici ćelija i jedara, pokrovni epiteli. Vezivno tkivo (rastresito vezivo, žuto masno tkivo, koštano tkivo). Mišićno tkivo (glatko, skeletno i srčano). Nervni sistem (veliki mozak, kičmena moždina, periferni nerv). Krv (razmaz krvi: eritrociti, leukociti, trombociti). Kardiovaskularni sistem (arterija mišićnog tipa i vena). Imuni sistem (nepčani krajnik, limfni čvor). Endokrini sistem (hipofiza, tireoidna žlezda, nadbubrežna žlezda). Respiratorni sistem (traheja, pluća). Digestivni sistem (jezik, želudac, duodenum, jetra, pankreas). Urinarni sistem (bubreg). Muški i ženski reproduktivni sistem (testis, jajnik, materica).

Literatura:

1.  Trpinac D.: Histologija za studente farmacije, Kuća štampe, Beograd, 2001.

2.  Trpinac D., Obradović M.: Repetitorijum histologije i embriologije, Medicinski fakultet, Beograd, 2005.

3.  Trpinac D.: Praktikum za histološke vežbe za studente farmacije, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2005.

4.  Belić P., Mačvanin Đ., Šarac D.: Nova koža, udžbenik, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2000.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 15

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, rad sa statističkim paketom, rešavanje primera iz farmaceutske prakse, e-učenje.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

15

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

80