Hematologija

Studijski program:                  Farmacija - medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                 integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                      Hematologija

Nastavnik:                                dr Živadinović Dragoslava

Status predmeta:                     obavezan

Semestar:                                 četvrta godina, osmi semestar

Broj ESPB:                               5

Uslov:                                       Medicinska biohemija II, Patofiziologija

Cilј predmeta:

Cilј predmeta je da student savlada osnovne laboratorijske metode u hematologiji, primenu u dijagnostici, kao i zakonske procedure iz ove oblasti.

Ishod predmeta:

Nakon savladanog kursa, student treba da stekne znanja iz oblasti hematologije (osnovne laboratorijske metode u hematologiji, primena u dijagnostici) i tako ima osnovu za početak rada u biohemijskoj laboratoriji na području koja se bavi oblasti hematologije.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Osnovi hematologije. Matične ćelije i poremećaji hematopoeze. Anemije. Maligniteti u hematologiji. Laboratorijske procedure u dijagnozi hematoloških poremećaja. Morfološke analize ćelija telesnih tečnosti u sklopu hematoloških ispitivanja. Hemostaza i tromboza. Specijalni testovi. Automatizacija u hematologiji. Hemostaza. Kontrola kvaliteta u hematološkim laboratorijama.

Praktična nastava
Analiza slučajeva iz prakse. Deo vežbi vrši se biohemijskoj laboratoriji.

Literatura:

1. Petrović: Laboratorijska hematologija, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2009.

2. Bain B. J: Blood cell, A practical guide, Blackwell Publishing, 2006.

3. Hoffman R., Benz E., Furie B., Cochen H.: Hematology: Basic principles and practice, Churchill Livingstone, 2005.

4. Dacie L.: Practical Haematology, Churchill Livingstone, 2001.

5. McKenzie S.: Clinical Laboratory haematology, Pearson, 2004.

6. Williams W. J, Beutler E., Erslev A. J., Lichtman: Hematology, McGraw Hill, New York 2001.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:-

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, vežbe, diskusije, analiza slučaja, e-učenje, deo vežbi vršse biohemijskoj laboratoriji.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

25

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

35+35