Fiziologija I

Studijski program:                  Farmacija, Farmacija – medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:                 integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                      Fiziologija I

Nastavnik:                                dr Maličević Živorad

Status predmeta:                     obavezan

Semestar:                                 druga godina, treći semestar

Broj ESPB:                              4

Uslov:                        

Cilј predmeta:

Pružanje saznanja iz područja fiziologije ćelija, tkiva, sistema organa i celog organizma čoveka značajnih za farmaceutsku struku; obezbeđivanje teorijske osnove za praćenje i učenje drugih predmeta.

Ishod predmeta:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu od studenata se očekuje da: vladaju odgovarajućim delom medicinske nomenklature, mogu da objasne funkcionisanje pojedinačnih organa, poznaju i razumeju integrisane funkcije više pojedinačnih organa kao i uloge kontrolnih mehanizama organizma, poznaju i razumeju povezanost regulatornih sistema, čime se omogućava adaptacija organizma na promene u unutrašnjoj i spolјašnjoj sredini u svakodnevnim uslovima

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava                                                                                                       
Predmet izučavanja fiziologije. Transport kroz ćelijsku membranu. Međućelijska komunikacija. Fiziologija ekscitacije. Membranski potencijal mirovanja. Akcioni potencijal.Prenošenje nervog impulsa. Fiziologija poprečnoprugastih mišića. Nervno-mišićna sinapsa.Morfofiziološke karakteristike poprečno prugaste muskulature. Fiziologija glatkih mišića. Osobenost građe glatkomišićnog tkiva, vrste, inervacija, električna aktivnost glatkih mišića, specifičnost kontrakcije. Organizacija centralnog nervnog sistema. Nervna ćelija. Hemato-encefalna barijera, likvor, sastav i uloga. Kičmena moždina. Produžena moždina Srednji mozak.Funkcionalne karakteristike, retikulo-kortikalni međuodnosi, decerebraciona rigidnost i regulacija tonusa skeletne muskulature. Mali mozak, građa, funkcija. Međumozak. Hipotalamus.Vegetativni nervni sistem. Bazalne ganglije. Moždana kora. Čula. Definicija, značaj i opšti principi senzornih sistema. Čulo sluha i ravnoteže. Čulo ukusa i mirisa. Percepcija bola. Čulo vida.

Praktična nastava
Membranski potencijali i sinaptička transmisija. Patelarni i refleks zenice. Uticaj različitih faktora na mišićnu kontrakciju. Koncentracija hemoglobina, eritrocita i leukocita u krvi čoveka. Puferski kapacitet plazme. Koagulacija krvi.

Literatura:

1.  Despopoulos A., Silbernagl S.: Fiziološki atlas u boji, Medicinski fakultet u Nišu, 2007.

2.  Guyton A.C., Hall J.E.: Medicinska fiziologija, 11. izd., Savremena administracija, Beograd, 2006.

3.  Plećaš B.: Priručnik iz Fiziologije za studente farmacije, Praktikum, Beograd, 1996.

4.  Mujović i sar., Medicinska fiziologija. Kosovska Mitrovica, 2004.

5.  Mihajlović Šćepović M, Velјković S, Ranković G, Radenković M, Cekić S, Veličković D, Nešić M, Veličković I, Branković S, Stojilјković N, Ćirić M, Pavlović V. Praktikum iz fiziologije za studente farmacije, Medicinski fakultet, Niš, 2005.

Broj časova aktivne nastave

Ostalčasovi:-

Predavanja: 45

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja i praktična nastava kombinovana sa kompjuterskim animacijama i simulacijama fizioloških procesa.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

20

   

seminarski rad

10

   

kolokvijumi/ispit

32,5+32,5