Farmakologija

Studijski programi:                      Farmacija, Farmacija - mediicnska biohemija

Vrsta i nivo studija:                      integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                            Farmakologija

Nastavnik:                                       dr Stević Snežana

Status predmeta:                             obavezan

Semestar:                                         treća godina, peti semestar

Broj ESPB:                                       4

Uslov:                                               Fiziologija I, II

Cilј predmeta:

Da pruži studentu: znanje o mehanizmima dejstva lekova, informaciju neophodnu za razumevanje različitih efekata lekova, razumevanje terapijskih i neželјenih efekata pojedinih grupa lekova, znanje o principima terapijske primene lekova.

Ishod predmeta:

Po okončanju kursa, od studenta se očekuje da bude sposoban da: identifikuje mehanizme različitih efekata pojedinih grupa lekova, poveže terapijske i neželјene efekte pojedinih grupa lekova sa njihovim različitim farmakološkim efektima, izgradi sopstveni kritički odnos prema leku.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Uvod. Istorija farmakologije. Podela farmakologije. Definicija leka. Opšti principi i razvoj leka. Podela lekova. Način primene lekova. Doziranje. LADMER (oslobađanje, apsorpcija, distribucija, metabolizam i ekskrecija lekova i odgovor organizma na primenjeni lek). Dejstvo lekova na organizam. Vrste i karakter dejstva lekova. Mehanizam dejstva lekova. Faktori koji utiču na dejstvo lekova. Promena dejstva lekova pri ponovlјenom davanju. Uzajamna dejstva lekova. Štetna dejstva lekova. Zavisnost od lekova. Osnovi kliničke farmakologije. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Antireumatici koji modifikuju tok reumatske bolesti. Farmakologija krvi: antikoagulantni i koagulantni lekovi. antiagregacijski lekovi, lokalni i sistemski hemostatici. Antianemijski lekovi. Voda i elektroliti: sredstva za nadoknađivanje izgublјene tečnosti. Lekovi za parenteralnu ishranu. Farmakologija respiratornog trakta. Farmakologija kardiovaskularnog sistema. Lekovi i terapija perifernih vaskularnih obolјenja. Antilipemici. Farmakologija digestivnog trakta. Imunosupresivi i imunostimulansi. Farmakologija vitamina. Lekovi za lečenje gojaznosti. Farmakologija hormona. Farmakologija antimikrobnih lekova. Antiglјivični lekovi. Antivirusni lekovi. Amebicidni lekovi. Antimalarijski lekovi. Antiparazitarni lekovi.
Antiseptici i dezinficijensi. Hemioterapija malignih obolјenja.

Praktična nastava
Opšti principi i razvoj leka. Rad sa farmakološkim bazama podataka na Internetu. Definicija leka. Podela lekova.Propisivanje lekova. Recept.

Literatura:

  1. Rang H. P., Dale M. M., Ritter J. M., Moore P. K.: Farmakologija, V izd., Data Status, Beograd, 2004
  2. Đaković Švajcer K.: Osnovi farmakologije, Ortomedics, 2010.
  3. Varagić V, Milošević M: Farmakologija, XX izd., Elit Medica, Beograd, 2005.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:

-

Predavanja: 45

Vežbe: 60

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, laboratorijske vežbe in vitro, kompjuterske simulacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

 

 

aktivnost

2

   

vežbe

20

   

seminarski rad

/

   

kolokvijumi/ispit

25+25+25