Farmaceutski preparati u forenzici

Naziv predmeta: Farmaceutski preparati u forenzici
Broj ESPB: 4
Broj časova: 30
Broj časova vežbi: 30

Uslov: Neurofarmakologija, Instrumentalna farmaceutska analiza

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa mogućnostima primene hemije, a naročito analitičkih metoda u konkretnim primerima i situacijama u službi pravnog sistema.

Ishod predmeta: 
Primena savremenih metoda hemijske analize za identifikaciju i utvrđivanje porekla materijala, izvođenje zaključaka o pouzdanosti i valjanosti dokaznog materijala u praksi i na konkretnim primerima.

Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava:
Poreklo forenzičkog materijala. Tačan i pouzdan uzorak u forenzičkoj hemiji. Dokaz i njegova valjanost. Razlika između organskog i neorganskog uzorka, biljnog i životinjskog. Upotreba hemijskih, biohemijskih i farmaceutskih agenasa u forenzičkoj laboratoriji. Različite identifikacije (droge, mikroelementi, krv, DNK, boje, tkanine, vlakna, kosa, toksikološke analize, gasne analize). Forenzička analiza farmaceutskih preparata, alohola, duvanskih proivoda, hrane, suplemenata, otrovnih materija. Farmaceutski preparati koji se lako/teško detektuju. 
Praktična nastava: 
Hemijska i instrumentalna analiza droga (HPLC, GC, FTIR). Analiza opojnog sredstva. Analiza krvi. Analiza kose. Toksikološka analiza. Analiza alkohola. Poseta laboratoriji sudske medicine. Analiza hrane. Identifikacija suplementa. Analiza farmaceutskog proizvoda. Poseta laboratoriji sudske medicine.

Literatura: 
1. Houck M. M., Siegel J. A.: Fundamentals of Forensic Science, Elsevier, Waltham, Massachusetts, 2006.
2. Johll M. E.: Investigating Chemistry - A Forensic Science Perspective, W. H. Freeman and Company, New York, 2007.
3. Bell Suzanne: Forensic Chemistry, Prentice Hall, Harlow, 2005.
4. Khan JaVed I.: Basic Principles of Forensic Chemistry, Springer, Berlin, 2011.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Metode izvođenja nastave:
predavanja, vežbe, diskusije, e-učenje, poseta laboratoriji sudske medicine.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

predavanja

5

ispit

40

praktična nastava

30

 

 

kolokvijumi

25

 

 

seminari

0