Farmaceutska neorganska hemija

Studijski program:                 Farmacija, Farmacija – medicinska biohemija

Vrsta i nivo studija:               integrisane akademske studije

Naziv predmeta:                     Farmaceutska neorganska  hemija I

Nastavnik:                              dr Kaluđerović Goran

Status predmeta:                   obavezan

Semestar:                                druga godina, treći semestar

Broj ESPB:                             4

Uslov:                                      Neorganska hemija

Cilј predmeta:

Student treba da: student stekne znanja o osnovnim principima fizičko-hemijske karakterizacije lekovitih supstanci; primeni znanja o fizičko-hemijskim parametrima u analizi odnosa/strukture, osobina, dejstva i selektivnosti farm. akt. supstanci; razume osnovne principe mehanizma dejstva lekova na molekularnom nivou; stekne osnovna znanja o principima kompjuterskog dizajniranja lekova: stekne znanja o pojedinim neorganskih i organsko-neorganskih jedinjenja.

Ishod predmeta:

Očekuje se da student razume mehanizme dejstva lekova, analizira odnose strukture, osobina, dejstva i selektivnosti farm. akt. supstanci u cilјu dizajniranja novih i optimizacije postojećih farm. akt. supstanci; primenjuje računske metode za određivanje deskriptora hemijskih struktura lekova; primenjuje znanja o neorganskim i organsko-neorganskim jedinjenjima terapijskog značaja.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava
Uvod u farmaceutsko-medicinsku hemiju; izučavanja fizičkih i hemijskih osobina pomoćnih i farmaceutski aktivnih supstanci. Razumevanje mehanizma dejstva lekova na molekularnom nivou. Sticanje osnove za razumevanje dejstva lekova odgovarajućih farmakoloških grupa. Izučavanje fizičko- hemijskih osobina farmakološki aktivnih jedinjenja: lipofilnost, rastvorlјivost. Analiza ADME karakteristika lekova u funkciji dizajniranja novih i optimizaciji postojećih: apsorpcija, distribucija, metabolizam i eliminacija. Molekularno-hemijske osnove mehanizma dejstva lekova: receptori i enzimi, aktivna mesta dejstva lekova, interakcije liganada i receptora, afinitet vezivanja leka za receptor. Osnovni principi SAR i QSAR, sterni i elektronski efekti, funkcionalne grupe, molekulski deskriptori, QSAR modeli. Osnovni principi dizajniranja lekova. Izučavanje neorganskih i organsko-neorganskih jedinjenja. Dobijanje, fizičko-hemijske osobine, stepen čistoće, biološki i terapijski značaj. Hemijske osobine pomoćnih farmaceutskih supstanci: dobijanje, fizičko-hemijske osobine, stepen čistoće. Biološki i terapijski značaj neorganskih i organsko-neorganskih jedinjenja.

Praktična nastava
Izračunavanje koeficijenata raspodele. Izračunavanje molekulskih deskriptora farmakološki aktivnih supstanci. Rešavanje problema koji uklјučuju optimizaciju lekova kao i dizajniranje novih lekova. Upoznavanje sa osnovnim principima molekulskog modeliranja lekova.

Literatura:

1.      Bothara K. G.: Inorganic Pharmaceutical Chemistry, Pragati Books Pvt. Ltd., 2008.

2.     Discher A. Clarence, Medwick Thomas, Bailey C. Leonard: Modern Inorganic Pharmaceutical Chemistry, Waveland Pr Inc., 2nd ed., 1985.

3.      Radulović D., Vladimirov S.: Farmaceutska hemija 1, Beograd, 2005.

4.      Graham L. Patrick: Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, 2nd ed., 2001.

5.      D. A. Williams, T. L. Lemke: Foye`s Principles of Medicinal Chemistry, 5th ed., Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2002.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi:-

Predavanja:30

Vežbe: 15

Drugi oblici nastave:-

Studijski istraživački rad:-

Metode izvođenja nastave:

predavanja, interaktivna nastava, računske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

 

predavanja

3

   

aktivnost

2

   

vežbe

15+10

 

 

seminarski rad

/

 

 

kolokvijumi/ispit

35+35