Bioterorizam

Naziv predmeta: Bioterorizam
Broj ESPB: 4
Broj časova: 30
Broj časova vežbi: 30

Uslov: Toksikologija sa analitikom, Medicinska biohemija II, Neurofarmakolog.

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja o bioterorizmu kao asimetričnom obliku ratovanja i kao strategiji koju kroz noviju istoriju ljudskog društva primenjuju različiti politički i drugi pokreti. Poseban cilj izučavanja ovog predmeta ogleda se u potrebi da studenti steknu neophodna znanja o pojmu biohemijskog terorizma i vezi koja postoji između ove vrste i medicinskih i farmaceutskih nauka. Pored toga, neophodno je da studenti uoče osnovne oblike terorizma i da razumeju njegovu bezbednosnu dimenziju. Student tokom predmeta treba da ovlada znanjem koje bi omogućilo njegov odgovor na eventualne bioterorističke pretnje i koje bi mogao iskoristiti u smislu sugerisanja eventualnih mera prevencije i mera prve pomoći.

Ishod predmeta: 
Nakon polaganja ispita, student će imati izgrađena znanja i stavove po pitanju bioterorizma, odnosno biće osposobljenost za samostalnu izradu bezbednosne procene bioterorističke pretnje i bezbednosne pretnje koju predstavlja organizovani kriminal; kao medicinski biohemičar znaće da u slučaju potrebe reaguje u smislu odgovora na eventualne bioterorističke pretnje, znaće da sugeriše eventualne mere prevencije i mere prve pomoći.

Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava:
Pojam bioterorizma. Uzroci savremenog bioterorizma. Savremene terorističke organizacije. Bioeroristički akt, vrste i načini izvršenja. Trendovi delovanja bioterorizma. Uloga farmaceuta / medicinskog biohemičara u prevenciji posledica bioterorističkog akta. Uloga farmaceuta / medicinskog biohemičara nakon bioterorističkog akta. Vrste bioterorističkih pretnji. Načini prevencije. Prva pomoć. Farmaceutski proizvodi vezani za pretnju bioterorističkim aktom. Tipične analize medicinskog biohemičara u slučaju bioterorističkih akata.
Praktična nastava: 
Modus operacija savremenih bioterorističkih grupa. Simulacija bezbednosne procene terorističke pretnje. Simulacija izrade operativnog plana medicinskog biohemičara za zaštitu od bioterorizma. Uloga farmaceuta / medicinskog biohemičara nakon bioterorističkog akta.

Literatura: 
1. Ryan Jeffrey R.: Biosecurity and Bioterrorism: Containing and Preventing Biological Threats (Butterworth-Heinemann Homeland Security), Butterworth-Heinemann, London, 2008.
2. Antosia Robert E.: Handbook of Bioterrorism and Disaster Medicine, Springer, Berlin, 2010.
3. Mijalkovski M.: Odgovor terorizmu, udžbenik, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.

Broj časova aktivne nastave:

Ostali časovi:

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Metode izvođenja nastave:
predavanja, vežbe, diskusije, e-učenje, analiza slučajeva iz prakse.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

predavanja

5

ispit

70

praktična nastava

5

 

 

kolokvijumi

10

 

 

seminari

10