Osnovne strukovne studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: diplomirani socijalni gerontolog

Studijski program Socijalna gerontologija sprovodi se u saradnji sa slovenačkim Univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor. Nakon završetka studija studenti stiču diplomu slovenačkog univerziteta.

Tokom studija studenti se osposobljevaju za rad sa starijim osobama u raznim okruženjima poput stacionarnih ustanova i domova za starije i nemoćne, ustanova za socijalnu zaštitu starih osoba, organizacija za zdravstvenu negu u kući starije osobe, programa za dnevni boravak starijih osoba i sl. Tokom studija izučavaju se različiti aspekti starenja, načina života i nege starih ljudi.

Kroz posete gerontološkim centrima i drugim institucijama koje su posvećene brizi o starim licima studenti se upoznaju sa specifičnostima ove humane oblasti.

Potreba za ovim zanimanjem naročito je izražena u zemljama Severne i Zapadne Evrope.

Socijalni gerontolozi mogu se zaposliti u socijalnim ustanovama, savetovalištima, penzionerskim domovima, gerontološkim centrima, kompanijama u kojima se radi na angažovanju starijih osoba.

 PredmetStatus predmetaESPB
1.Psihološki, sociološki i andrgoški aspekt starenjaobavezan6
2.Socijalna gerontologijaobavezan9
3.Komunikacija u socijalnoj gerontologijiobavezan6
4.Organizacija i socijalni menadžmentobavezan9
5.Izborni predmet 1izborni3
6.Integrativna rehabilitacija u procesu starenja i/ili posle povredeobavezan6
7.Zdravlje, bolesti i starenjeobavezan6
8.Izborni predmet 2izborni3
9.Osnove metodologije i istraživanjaobavezan6
10.Poslovna komunikacija na engleskom jezikuobavezan3
11.Praktična obuka Iobavezan3

 

 PredmetStatus predmetaESPB
1.Izborni predmet 3izborni3
2.Izborni predmet 4izborni3
3.Organizacija poslovanja i HRMobavezan9
4.Timski rad i kvalitet uslugeobavezan6
5.Međugeneracijska komunikacijaobavezan6
6.Izborni predmet 5izborni6
7.Izborni predmet 6izborni6
8.Osnovi filozofije i etikeobavezan3
9.Palijativna negaobavezan6
10.Osnovi informatikeobavezan6
11.Praktična obuka IIobavezan6

 

 

 PredmetStatus predmetaESPB
1.Izborni predmet 7izborni6
2.Izborni predmet 8izborni6
3.Projektni rad u socijalnoj gerontologijiobavezan6
4.Organizaciona kulturaobavezan6
5.Izborni predmet 9izborni3
6.Osnove religije i prihvatanje različitostiobavezan6
7.Stručna praksaobavezan12
8.Diplomski radobavezan15

 

 PredmetESPB
1Računovodstvo i finansije3
1Principi mikro, makro i ekološke ekonomije3
1Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo3
2Radna terapija i radne aktivnosti starih3
2Motivacija za interesne delatnosti i očuvanje aktivnosti3
3, 4Osnovi socijalne psihijatrije 
3, 4Demografski aspekti starenja3
3, 4Antropologija porodičnog života3
3, 4Supervizija u socijalnoj gerontologiji3
5Socijalni marketing3
5Neprofitne organizacije6
5Volonterski rad3
6Organizacija slobodnog vremena: novi pristupi organizaciji slobodnog vremena6
6Organizacija slobodnog vremena: rekreativno-sportski program6
6Radna terapija sa osnovama ergonomije6
7, 8Pristupi u socijalnom radu sa nepokretnim licima i licima sa invaliditetom6
7, 8Briga za stara lica u zajednici6
7, 8Pristupi u socijalnom radu sa starijim osobama6
9Ekonomija u zdravstvu3
9Ekonomski aspekti sigurne starosti3
9Pravni aspekti sigurne starosti3
9Zdravstveni sistemi u EU3

 

 

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.