Osnovne strukovne studije

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Broj ESPB: 180

Zvanje: strukovni terapeut

Cilj studijskog programa Radna terapija je da osposobi studente da pomažu ljudima sa smanjenim telesnim i mentalnim sposobnostima da budu što samostalniji i da se što bolje uključe u svakodnevni život – od kretanja i održavanja lične higijene do obavljanja posla, razonode i druženja. Za posao radnog terapeuta izuzetno su važani visok stepen empatije, dobre komunikacione sposobnosti, kreativnost, spretnost, poznavanje raznih kreativnih veština.

Tokom rada i trajnim obrazovanjem radni terapeuti se mogu usavršiti za rad na neurologiji, traumatologiji, ortopediji, psihijatriji, pedijatriji, gerontološkim centrima, preduzećima – na svakom mestu gde postoje osobe sa invaliditetom.

U programu studija dominira praktična nastava u oblasti opšte radne terapije, rehabilitacije, fizikalne medicine, kinezi terapije, integrativne medicine. Praktična nastava izvodi se u zdravstvenim ustanovama, odnosno nastavnim bazama fakulteta kao što su Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari Slankamen, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad. Praktična nastava obuhvata i posete specijalizovanim ustanovama za osobe ometene u razvoju.

Nakon završetka studija strukovni terapeuti mogu se zaposliti u rehabilitacionim centrima, specijalizovanim ustanovama za osobe sa smetnjama u razvoju, specijalnim bolnicama, gerontološkim centrima, klinikama.

 predmetStatus predmetaESPB
1.Fiziologija sa osnovama anatomijeobavezan8
2.Osnovi zdravstvene negeobavezan10
3.Osnovi gerijatrijeobavezan3
4.Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanjaobavezan5
5.Osnovi patofiziologijeobavezan8
6.Osnovi rehabilitacijeobavezan10
7.Kineziologijaobavezan6
9.Somatopedijaobavezan5
10.Izborni blok 1izborni4

 

 

 predmetStatus predmetaESPB
1.Radna terapija sa osnovama ergonomijeobavezan11
2.Kineziterapijaobavezan7
8.Psihološki, sociološki i andragoski aspekt starenjaobavezan4
3.Ishrana i medicinska nutritivna terapijaobavezan9
4.Fizikalna terapijaobavezan10
5.Radna terapija u reumatologijiobavezan11
6.Izborni blok 2izborni3
7.Izborni blok 3, 4izborni3
8.Izborni blok 3, 4izborni3

 

 predmetStatus predmetaESPB
1.Osnovi interne medicine sa radnom terapijom u internoj mediciniobavezan10
2.Osnovi psihijatrije sa radnom terapijom u psihijatrijiobavezan10
3.Integrativne terapijske metodeobavezan5
4.Izborni blok 5, 6izborni3
5.Izborni blok 5, 6izborni3
6.Osnove hirurgije sa protetikom i ortotikom i radna terapija u hirurgijiobavezan11
7.Radna terapija u neurologijiobavezan9
8.Izborni blok 7izborni3
9.Izborni blok 8, 9izborni3
10.Izborni blok 8, 9izborni3

 

  predmetESPB
1.1Nemački jezik 14
2. Engleski jezik 14
3.2Nemački jezik 23
4. Engleski jezik 23
5.3, 4Menadžment u zdravstvu3
6. Elektronska obrada podataka, statistika i administracija3
7. Aktivnosti svakodnevnog života3
8. Organizacija zdravstvene delatnosti3
9. Komunikacija u zdravstvu3
10.5, 6Patronažna nega i kućno lečenje3
11. Opšta i socijalna gerontologija3
12. Etika i zakonodavstvo3
13. Zdravstveni sistemi u EU3
14.7Nemački jezik 33
15. Engleski jezik 33
16.8, 9Radna terapija u sportskoj medicini3
17. Aktivnosti svakodnevnog zivota i motivacija3
18. Radna terapija u ginekologiji i akušerstvu3
19. Zdravstvena nega i radna terapija u pedijatriji3

 

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.