Integrisane akademske studije

Trajanje: 5 godina, 10 semestara

Broj ESPB: 300

Zvanje: magistar farmacije

Tokom studija studenti se upoznaju sa svim procesima rada u apoteci, izradom magistralnih i galenskih preparata, racionalnom farmakoterapijom i fitoterapijom, procesom proizvodnj i registracije leka, marketingom u farmaceutskoj industriji, karakteristikama i primenom lekovitih i aromatičnih biljaka, kontrolom kvaliteta, kliničkom farmacijom u realnim uslovima.

Svoj delokrug rada studentima prezentuju i predstavnici Farmaceutske komore Srbije, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, kompanije za klinička istraživanja, strukovnih udruženja farmaceuta, zdravstvenih ustanova…

Praktična nastava odvija se u fakultetskim laboratorijama i zdravstvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Studenti farmacije imaju i obavezne terenske vežbe i posete istraživačkim institucijama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije.

Stručna praksa obavlja se u zdravstvenim ustanovama – apotekama državnog i privatnog sektora, kao i u bolničkoj apoteci. Stručna praksa obavlja se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

Stručnu praksu napi studenti obavljaju u Apotekama Goodwill, Apotekama Farmanea, Apotekama Janković, Apoteci Novi Sad, Apoteci Beograd, bolničkoj apoteci Kliničkog centra Vojvodine i drugim zdravstvenim ustanovama.

Nakon završetka studija, obavljenog staža i položenog državnog ispita magistri farmacije mogu se zaposliti u apotekama, predstavništvima farmaceutskih kompanija, istraživačkim centrima farmaceutskih kompanija, obrazovnim i nuačno-istraživačkim institucijama.

 predmetstatus predmetaESPB
1.Uvod u farmaciju sa osnovama naučno istraživačkog radaobavezan1
2.Farmaceutski engleski jezikobavezan4
4.Biologija sa humanom genetikomobavezan3
5.Anatomijaobavezan3
6.Opšta hemijaobavezan9
7.Organska hemija Iobavezan9
8.Histologijaobavezan2
9.Botanikaobavezan7
10.Neorganska hemijaobavezan3
3.Biofizikaobavezan2
11.Fizička hemijaobavezan4
12.Analitička hemija Iobavezan6
13.Organska hemija IIobavezan7
   60

 

 predmetstatus predmetaESPB
1.Analitička hemija IIobavezan8
2.Instrumentalna farmaceutska analizaobavezan5
3.Molekularna biologija ćelijeobavezan3
4.Opšta biohemijaobavezan5
5.Imunologijaobavezan4
6.Fiziologija Iobavezan4
7.Farmaceutska neorganska hemijaobavezan4
8.Fiziologija IIobavezan4
9.Mikrobiologijaobavezan7
10.Farmakognozija Iobavezan4
11.Farmaceutska organska hemija Iobavezan4
12.Bromatologijaobavezan4
13.Statistika u farmacijiobavezan2
14.Izborni 1izborni2
   60

 

 

 predmetstatus predmetaESPB
1.Farmakognozija IIobavezan4
2.Farmaceutska organska hemija IIobavezan7
3.Neuronaukeobavezan4
4.Patofiziologijaobavezan5
5.Farmakologijaobavezan4
6.Izborni 2-5izborni3
7.Izborni 2-5izborni3
8.Neurofarmakologijaobavezan5
9.Dijetetikaobavezan3
10.Medicinska biohemijaobavezan8
11.Farmaceutska tehnologija Iobavezan8
12.Izborni 2-5izborni3
13.Izborni 2-5izborni3
   60

 

 predmetstatus predmetaESPB
1.Analitika i kontrola lekovaobavezan8
2.Fitoterapijaobavezan3
3.Farmakokinetika sa farmakodinamikomobavezan3
4.Farmaceutska tehnologija IIobavezan5
5.Kozmetologijaobavezan3
6.Izborni 6-9izborni4
7.Izborni 6-9izborni4
8.Farmakoterapijaobavezan6
9.Toksikologija sa analitikomobavezan2
10.Biofarmacijaobavezan4
11.Farmaceutska biotehnologijaobavezan5
12.Farmaceutska etika i zakonodavstvoobavezan2
13.Endokrinologijaobavezan3
14.Izborni 6-9izborni4
15.Izborni 6-9izborni4
   60

 

 

 predmetstatus predmetaESPB
1.Industrijska farmacijaobavezan2
2.Interakcije i neželjeni efekti lekovaobavezan2
3.Klinička farmacijaizborni9
4.Farmaceutska praksaobavezan5
5.Izborni 10obavezan4
6.Izborni 11izborni4
7.Izborni 12izborni4
8.Studijski istraživački radobavezan10
9.Diplomski radobavezan5
10.Stručna praksaobavezan15
   60
 predmetESPB
1Steroidna jedinjenja, primena i zloupotreba2
1Farmaceutski preparati na bazi algi i gljiva2
1Organizacija zdravstvene delatnosti2
1Eksperimentalne tehnike u hemiji2
2-5Alergene biljke sa osnovama alergologije3
2-5Koloidni sistemi u farmaciji3
2-5Koordinaciona jedinjenja u farmaciji3
2-5Menadžment u zdravstvu i farmaciji3
2-5Etika u predkliničkim i kliničkim istraživanjima3
2-5Ambalažni materijali farmaceutskih preparata3
2-5Zelena hemija u farmaceutskoj industriji3
2-5Kontrola kvaliteta u farmaciji3
2-5Javno zdravlje, promocija zdravlja i metodologija zdravstvenog obrazovanja3
2-5Odabrana poglavlja organske hemije3
2-5Odabrana poglavlja analitičke hemije3
6-9Stereohemija organskih jedinjenja4
6-9Biljni ekstrakti u kozmetičkoj industriji4
6-9Farmakoterapija u ginekologiji i akušerstvu4
6-9Reproduktivna endokrinologija4
6-9Farmacija u stomatologiji4
6-9Informacioni sistemi u farmaciji4
6-9Ekotoksikologija4
6-9Laboratorijska statistika sa obradom podataka4
6-9Fiziologija fizickih aktivnosti4
6-9Odabrana poglavlja imunologije4
6-9Integrativna medicina4
10-12Naučno-istraživački rad4
10-12Klinička istraživanja4
10-12Poslovni engleski jezik4
10-12Zavisnost i zloupotreba lekova4
10-12Dermatokozmetički preparati4
10-12Dijetetska hrana i dijetetski suplementi4
10-12Razvojni put leka4
10-12Lekovito bilje Srbije4
10-12Vode u farmaciji4

 

Zatvori meni

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

8.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.